Kind van de rekening

DE formatie van het rechtse kabinet-Balkenende vordert gestaag; de drie onderhandelaars van CDA, VVD en LPF zitten duidelijk op dezelfde golflengte....

De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van minister Pronk, op zichzelf al een document dat van weinig ambitie getuigde, verdwijnt in de prullenbak. Wat dit in de praktijk zal betekenen, moet worden afgewacht.

Veel hangt af van degene die Pronk als minister van VROM gaat opvolgen. Kanshebber Pieter van Geel, aanvoerder van de linkervleugel van het CDA, voelt niets voor het uit handen geven van de ruimtelijke ordening aan de afzonderlijke gemeenten. Van Geel weet zich gesteund door CDA-prominent Herman Wijffels. Wijffels verwijt zijn partijgenoten in de Tweede Kamerfractie niet ten onrechte dat zij de afgelopen jaren veel te weinig 'groen' hebben geopereerd. Het enige wapenfeit was het voorkomen van de gasboringen in de Waddenzee.

De vele kiezers op het CDA zullen zich bekocht voelen wanneer er van de duurzaamheid en het rentmeesterschap als kernopdrachten van de christen-democratie zo goed als niets is terug te vinden in het regeerakkoord. Wijffels verbond bovendien zijn naam aan een advies de landbouw voortaan op ecologische leest te schoeien.

Onder leiding van minister Brinkhorst van Landbouw is onder Paars een begin gemaakt met het aanscherpen van de milieu-eisen aan vervuilende boeren. De VVD heeft bij monde van onderhandelaar Zalm evenwel razendsnel afstand genomen van de afgelopen vier jaar Paars. De officiële evaluatie van het verkiezingsdebacle stelt de VVD overigens uit tot na de formatie.

De vraag is hoeveel waarde Zalm hecht aan zijn eigen VVD-verkiezingsprogramma. Daarin staat onomwonden dat het rijk de hoofdlijnen van de ruimtelijke ordening vaststelt. Het budget voor natuuraankopen wordt in dat programma zelfs verhoogd. De VVD pleit in haar program terecht voor beëindiging van de prijs- en inkomenssteun aan de landbouw door de Europese Unie. Fortuyn heeft daarentegen in de verkiezingscampagne vervuilende boeren steun en een zachte sanering in het vooruitzicht gesteld.

Het is te hopen dat boerenleider Van den Brink, tegenwoordig LPF-Kamerlid, door formateur Donner en de onderhandelaars op afstand kan worden gehouden.

Meer over