Kamer: zorg afrekenen op prestaties

Zorginstellingen moeten voortaan direct worden afgerekend op hun prestaties. Bij onvoldoende resultaat krijgen zij minder geld....

Ook minister Hoogervorst van Volksgezondheid bepleit een scherper toezicht op de doelmatigheid van de uitgaven. In het nieuwe zorgstelsel dat hij in 2006 wil invoeren, moet concurrentie tussen ziekenhuizen onderling en tussen verzekeraars tot lagere prijzen leiden. Minister Hoogervorst ziet het onderzoeksrapport als steun in de rug.

De parlementaire commissie onder leiding van CDA-Tweede-Kamerlid Aard Mosterd onderzocht wat er is gebeurd met de extra miljarden voor de zorg in periode 1994-2002. Het zorgbudget steeg in die periode van 23,4 naar 39,1 miljard euro. Een structurele groei met 15,6 miljard (67 procent). Alles bij elkaar werd er in deze acht jaar 48,5 miljard extra uitgegeven.

De commissie-Mosterd concludeert dat niet valt te zeggen of de gelden goed gebruikt zijn. Informatie over de inzet van de gelden en de geleverde prestaties zijn namelijk niet voorhanden. Voorzitter Mosterd benadrukte donderdag bij de presentatie van zijn rapport, dat er ook geen aanwijzingen zijn voor misbruik.

Het gebrek aan informatie vloeit voort uit de wettelijk vastgelegde bestedingsvrijheid van zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook verzuimde de Tweede Kamer af te spreken waarvoor het geld bestemd was. 'Hierdoor kon de zorgsector deze miljarden naar eigen inzicht besteden', aldus Mosterd.

De commissie heeft wel op basis van achteraf verstrekte gegevens een ruwe verdeling gemaakt. De groei van het budget met 15,6 miljard ging voor 7,3 miljard op aan loon- en prijsstijgingen, de overige 8,3 aan meer zorg. Ruim de helft daarvan (4,8 miljard) zou zijn ingezet voor het terugdringen van de wachtlijsten.

Mosterd erkent dat deze papieren indeling in praktijk heel anders kan zijn geweest. Achter de voordeur van de zorginstellingen kan de politiek de besteding van het geld echter niet bekijken, aldus de commissie. De laatste paar jaar is het toezicht wel verbeterd, maar nog steeds niet optimaal.

D66-Kamerlid Bakker wil dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen daarom verplicht worden hun boekhouding openbaar te maken.

'De zorg is nu zo gesloten als een oester. Hij gaat alleen zo nu en dan open als we er geld in gooien.' Financiële geheimzinnigheid met premiegeld is niet meer van deze tijd, aldus Bakker.

Ook het CDA hekelt de 'ondoorzichtige structuur' van de zorg. Kamerlid Buijs ziet de door het kabinet ingeslagen weg naar meer concurrentie in de zorg als de beste manier om een betere besteding van de budgetten te realiseren. De VVD deelt dit standpunt.

De PvdA is blij dat er geen aanwijzingen voor fraude zijn. Net als de regeringspartijen wil de PvdA dat de Kamer zorginstellingen voortaan afrekent op prestatie en het toezicht op de miljarden verscherpt. Of meer concurrentie daarvoor dé oplossing is, staat voor de sociaaldemocraten nog niet vast.

De SP betreurt het dat de onderzoekscommissie niet meer aandacht heeft besteed aan de onnodige bureaucratie in de zorg. Daarmee is volgens schattingen van de SP ruim één miljard te besparen. Volgens GroenLinks heeft de commissie-Mosterd niets nieuws aan het licht gebracht. De partij bedankte destijds voor een plaatsje in de commissie vanwege onenigheid over de onderzoeksopdracht.

De ChristenUnie noemt het 'verbijsterend' dat er geen duidelijkheid is over de besteding van de gelden. Volgens fractieleider Rouvoet is ook de Kamer schuldig aan deze situatie. De LPF is 'geschokt' en concludeert dat 'het smijten met miljarden' de problemen in de zorg niet oplost.

Meer over