Kamer wijst amendement VVD/PvdA af

De Tweede Kamer heeft donderdag het VVD/PvdA-amendement om twintig miljoen euro uit de nota Tijd voor Sport vrij te maken voor naschoolse opvang afgewezen....

Staatssecretaris Ross-Van Dorp van VWS had de Kamer het voorstel van deparlementariërs Verbeet (PvdA) en Van der Sande (VVD) sterk ontraden.

Zij meende dat het amendement overbodig was geworden, omdat het kabineteerder al had besloten 100 miljoen euro extra vrij te maken voor dekinderopvang.

De staatssecretaris kreeg veel steun van haar CDA-partijgenoot JoopAtsma, die stelde dat 'sportgeld niet ten koste mocht gaan van hetvoorlezen van overblijvende schoolkinderen.' De kleine partijen volgdenhem.

VVD en PvdA daarentegen stelden zich op het standpunt dat een deel vande sterk verhoogde bijdrage aan sport (bijna 100 miljoen euro per jaar) ookaan deze zaak ten goede moest komen.

Meer over