Opinie

Jammer van al die onnodig slechte kindergebitten

De ingezonden lezersbrieven van donderdag 24 december.

null Beeld anp
Beeld anp

Brief van de dag

De reactie van Jaap Veerkamp, voormalig opleider kindertandheelkunde, is begrijpelijk. Veel kindertandartsen, niet alleen in Nederland, houden vast aan een vijftig jaar oude behandelmethode. De behandeling komt neer op, indien mogelijk, volledige reparatie van het kindergebit. De resultaten daarvan stellen teleur omdat de oorzaak op een niet effectieve wijze wordt aangepakt: zo raakt het echt in verval. De narcosebehandeling gebeurde in het verleden in ziekenhuizen en later ook in Centra voor Bijzondere Tandheelkunde. De populariteit van de narcosebehandeling is toegenomen doordat in navolging van Veerkamp steeds meer particuliere kinderpraktijken hiertoe zijn overgegaan.

Daarvoor moeten grote investeringen worden gedaan die moeten worden terugverdiend. De vraag is hoe dit zich verdraagt met het oog op belangenverstrengeling betreffende de indicatie van de aangeboden zorg. Reden waarom ik pleit voor het uitsluitend toepassen van narcosebehandeling in Centra voor Bijzondere Tandheelkunde. Daarnaast moet uiterst voorzichtig worden omgegaan met het gebruik van narcose bij zeer jonge kinderen gezien de vergrote kans op leer- en gedragsproblemen later door de narcose. In maart van dit jaar verscheen een gedegen wetenschappelijk en zeer breed gedragen artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT) over behandeling van cariës bij kinderen. Daarin wordt duidelijk gepleit voor de preventieve benadering inclusief het beslijpen van cariës. Impliciet werd daarin afstand genomen van de behandelwijze van Veerkamp en anderen vanwege de teleurstellende gezondheidswinst die dit voor de doelgroep oplevert.

Zoals Veerkamp zelf stelt, heeft restauratieve benadering van het cariësprobleem de afgelopen veertig jaar niet geresulteerd in een verdere verbetering van de situatie van het kindergebit. In Denemarken en Duitsland hebben enige reeds lang lopende experimenten wel aangetoond dat met een preventieve/ niet-restauratieve aanpak een geweldige gezondheidswinst kon worden geboekt. Dezelfde methode wordt thans ook in Nederland in het kader van de actie 'Gewoon Gaaf' in steeds meer praktijken toegepast. Het is trouwens uiterst onfatsoenlijk van de auteur om de tandartsen en mondhygiënisten die deze zorg leveren te betitelen als ' zorgvermijders' en te suggereren dat zij waarschijnlijk geen kinderen (restauratief) kunnen behandelen.

Prof.dr. R.C.W. Burgersdijk, emeritus hoogleraar Kindertandheelkunde, Radboud Universiteit Nijmegen

Loek Hermans

Hoe is het mogelijk dat Loek Hermans tijdelijk burgemeester wordt van Zutphen? In november moest hij opstappen als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Hij kreeg een vernietigd oordeel over zijn functioneren bij thuiszorgorganisatie

Meavita wegens wanbeleid. Hij was president- commissaris bij het bedrijf.

Een burgemeester heeft toch een voorbeeld functie? Ook nu weer: wangedrag wordt beloond.

Ank van der Spek, St. Michielsgestel

Arm Zutphen

Je gelooft je ogen toch niet als je zo'n bericht leest. Loek Hermans afgeserveerd in de Eerste Kamer vanwege het vernietigende oordeel 'wanbeleid' over zijn functioneren bij thuiszorgorganisatie Meavita. Een man met aan elke vinger tien commissariaten en andere goedbetaalde baantjes. Je zou denken, die heeft wel even rust nodig en zal zich voorlopig niet laten zien. Maar nee hoor, hij wordt negen maanden waarnemend burgemeester in Zutphen, negen maanden!

Benieuwd wat daar uitkomt. Ik wens Zutphen het allerbeste.

Els van Dinteren, Assen

undefined

Elite en vluchtelingen

De bestuurlijke elite vindt in grote meerderheid dat Nederland meer vluchtelingen en arbeidsmigranten moet toelaten dan nu gebeurt. Dit blijkt uit een enquête van TNS Nipo in opdracht van de Volkskrant onder 400 invloedrijke Nederlanders. Van deze groep vindt 67 procent dat het aantal nieuwkomers omhoog mag.

Het is een elitair standpunt dat de elite zich kan veroorloven. Zij krijgen geen AZC naast hun deur, zij worden niet geconfronteerd met ongewenst gedrag en zij worden er financieel niet minder van. Want de inkomens van diezelfde elite stijgt elk jaar, in tegenstelling tot de netto-inkomsten van het 'gewone volk'. Bovendien is een deel van die elite een bestuurlijke elite die zichzelf en elkaar niet zal afvallen. Kortom: een voorspelbare enquête.

Bart Wallet, Kampen

Dag bospaadjes

Ik ben het geheel eens met de brief van Michael Backus uit Rhenen door industriële houtkap. Meerdere malen heb ik me als bioloog ook al geërgerd over het gebruik van zware machines op bospaadjes.

Hierbij wordt de oude structuur van dit soort paadjes vernield. Reeds constateerde ik het verdwijnen van wolfsklauw bij een dergelijke actie van instanties die verondersteld mogen worden het natuurbeheer te dienen.

Van toepassing lijkt me hier: 'Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.'

Ton van den Heuvel, Veenendaal

Ervaren houtstokers

Al drieëndertig jaar stook ik hout. Meestal kom ik er gratis aan: een omgewaaide boom bij een kennis, uitgedunde bomen en soms koop ik wat. We stoken twee houtkachels in een woning van ongeveer 750 kubieke meter. In het artikel 'Het hout, het hakblok, de bijl en de klover' (Sir Edmund, 19 december), dat wel drie pagina's romantiserend gemijmer over de geneugten van het houtkappen, zagen, kloven en stapelen en stoken telt, wordt uitgegaan van de Scandinavische situatie, met gratis hout.

Maar Scandinaviërs werken in het echt met motorzagen en houtkloofmachines, zoals ook in het besproken boek De man en het hout wordt gezegd. Grappig is dat een droogtijd van negen maanden wordt aangeduid als ideaal. Onder de klimatologische omstandigheden in Nederland is een droogtijd van twee jaar aan te bevelen. Voor de ervaren houtstoker heeft het boek geen enkel nut, hooguit als amusement. Voor de prijs kun je twee zaagkettingen kopen. En daar heb je dan wel wat aan.

Jan Stoof, Geervliet

Hout stoken is CO2-neutraal

In Opinie & Debat stond twee maal achterelkaar een brief van de dag over houthakken. In de brief van 22 december wordt beweerd dat houtstook een grote bron van luchtvervuiling is. Dit geldt wel voor open haarden, waarbij door houtstook heel veel warmte en schadelijke stoffen naar buiten worden geblazen.

Echter met de juiste wijze van stoken van voldoende droog hout in een hoogrendement houtkachel met een goede luchttoevoer, worden alle vrijkomende gassen en roetdeeltjes volledig verbrand en omgezet in warmte. Er is daarbij geen geurvorming en er komt geen rook naar buiten. Buiten is bij volledige verbranding als enige een lichte luchtspiegeling zichtbaar door wat waterdamp boven het rookkanaal. In de brief van 23 december staat terecht dat door houthakken voor eigen haardvuur veel wordt vernield in onze bossen. Echt verantwoord beheer door met beleid te kappen en te herplanten, is noodzakelijk voor onze bossen. Goed bosbeheer is CO2 neutraal. Hout stoken is dit ook.

Berend Fraenkel, Amsterdam

Kerstcadeautje

Ik werk al 25 jaar als sociaal raadsman. Met veel plezier. Naar beste kunnen tracht ik de inwoners van onze gemeente door de valstrikken van de bureaucratie te leiden. Omdat het domweg niet iedereen gegeven is adequaat en snel (genoeg) te reageren op oekazes, verzoeken en acties van onze overheid en aanverwante instanties als zorgverzekeraars.

En niet adequaat reageren, kan enorme financiële gevolgen hebben.

Om gemaakte fouten recht te trekken valt niet mee en wordt eigenlijk steeds moeilijker. Probeert u maar eens door de muur van callcenters te komen. De belastingdienst afdeling 'toeslagen' heeft een kerstcadeau bedacht. Wie nog een schuld heeft bij deze dienst, wordt tot mijn verbijstering geconfronteerd met een volledige verrekening van de huurtoeslag over de laatste maanden van het afgelopen jaar. En die huurtoeslag is er toch niet voor niets.

Verrekenen is een legitiem middel, als er niet tot betaling van schulden wordt overgegaan. En schulden moeten in beginsel betaald worden, dat is helder. Maar om het op zo te doen dat ik mensen rond de kerst naar de voedselbank moet verwijzen om de maand door te komen, is schandalig.

En dat terwijl de belastingdienst alleen al uit het feit dat er kennelijk recht op huurtoeslag is, kan opmaken dat wegvallen daarvan onherroepelijk tot ernstige financiële problemen leidt. Gevraagd naar het waarom komt de belastingdienst niet verder dan: verrekenen mag nu eenmaal, en vraagt u maar correctie aan.

De dienst mag dan juridisch gelijk hebben, moreel in ieder geval niet.

Tom van Schendel, sociaal raadsman, Rosmalen

Lekker sporten

Huisarts Ton Zwaard vermoedt op basis van een kleine rondgang in zijn omgeving dat er jaarlijks meer dan tienduizend vuurwerkslachtoffers zijn. De conclusies die uit dat aantal kunnen worden getrokken, lijken hem voor de hand te liggen.

Mij niet. Een kleine blik in het Nationaal Kompas Volksgezondheid leert mij namelijk dat er in 2011 1,6 miljoen mensen een medische behandeling vanwege een sportblessure hebben moeten ondergaan. Maar liefst zestienduizend daarvan leidden tot een ziekenhuisopname, dat zijn er ruim driehonderd per week.

Ten minste vijf mensen overleden dat jaar door een sportongeval. De directe medische kosten en verzuimkosten bedroegen 1,3 miljard euro.

Ik vraag mij af wat de voor de hand liggende conclusies van Ton Zwaard op deze cijfers zouden zijn.

Maurijn Slagter, Kollum

Pluriforme wereld

Ruud van Dijk betoogt in zijn opiniestuk dat Nederlandse politici met hun beleid het dreigende isolationisme in Amerika moeten tegengaan. De voorgedragen suggesties zijn meedoen in NAVO-verband en paaien van Amerikaanse congresleden. Het uitgangspunt hierbij is dat Amerika nog altijd de morele ruggengraat in de wereldorde vormt met een rol voor instituties als de VN, IMF en G20 als hoeders.

Dit denken getuigd van een simplistisch maar hardnekkig geopolitiek denken dat de Tweede Wereldoorlog als referentiekader neemt en in zijn moderne variant China bestempelt als tweede supermacht en 'moreel ander'.

Dat we voor handhaving van een stabiele wereldorde, vooral naar de binnenlandse politiek in Amerika moeten kijken, getuigt van een hopeloos verouderd westers centrisme. De wereld zit al lang niet meer te wachten wat Amerika doet. We leven in een pluriforme wereld waarin niet-westerse-landen hun economische, politieke en militaire belangen waarborgen door een mengelmoes van nieuwe en oude strategische verbanden.

Yves van Leynseele, docent internationale ontwikkelingsstudies, Universiteit van Amsterdam

Sluiting doveninternaat

We betreuren dat er éénzijdige en onvolledige beeldvorming wordt gecreëerd in de column van Margriet Oostveen 'Hier verliefd worden'. In deze column over de mogelijke gedwongen sluiting van het internaat Guyot in Haren wordt een relatie gesuggereerd tussen de autonomie van doven en een cochleair implantaat (CI) voor de betreffende populatie.

Allereerst willen we aangeven de zorg voor deze kwetsbare adolescenten te delen. Voor de kleine groep dove jongeren waarvoor een hoortoestel of CI nauwelijks hoormogelijkheden biedt en voor de jongeren die om andere redenen kiezen voor Dovencultuur, ondersteunen wij van harte het belang van het faciliteren van de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs in Nederlandse Gebaren Taal. Voor kinderen die op latere leeftijd eenzijdig CI hebben gekregen en voor de 30 procent van de dove kinderen die bijkomende beperkingen heeft, blijft speciaal onderwijs vaak noodzakelijk.

Wat ons betreft is het echter onjuist om het functioneren met een CI in de discussie over de sluiting van het internaat te betrekken. Immers, slechthorende en dove kinderen met hoortoestel of CI zouden ons inziens de keuze moeten kunnen maken tot het volgen van regulier of speciaal onderwijs. We missen in het artikel objectieve informatie over de effectiviteit van CI.

Sinds de start in 1989, zijn er inmiddels in Nederland 1. 500 kinderen met een CI of tweezijdige CI's, waarvan 600 in begeleiding bij ons centrum. Meer dan 75 procent van kinderen zonder bijkomende beperkingen is met CI in staat thuisnabij regulier onderwijs te volgen in gesproken taal en zich te vormen in de eigen omgeving.

Onze ervaring is dat zij zich, mede dankzij ambulante begeleiding, gunstig ontwikkelen op academisch en sociaal-emotioneel gebied, hetgeen wordt bevestigd door (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek. Deze mogelijkheden vormen een belangrijke voorwaarde om als autonome volwassene te kunnen functioneren.

Prof. dr. Emmanuel Mylanus
Dr. Margreet Langereis
Dr. Anneke Vermeulen

Zorgketen Cochleaire Implantatie bij Kinderen
Hearing&Implants, KNO
Radboudumc, Nijmegen

Verkapte bezuinigingen

Hulde voor het artikel van Lisa Hinderks. Ze beschrijft heel treffend hoe ze haar tijd op het Doveninternaat Guyot heeft ervaren. Het internaat dreigt te verdwijnen. Zelf ben ik aan één oor honderd procent doof, en heb aanzienlijk minder problemen ervaren dan Lisa. Ik heb regulier onderwijs gevolgd, maar ik kan me sterk inleven in de situaties die dove jongeren tegenkomen. Luister hier naar, staatssecretaris Dekker, en laat verkapte bezuinigingen geen leidraad zijn!

Mickey Withagen, Arnhem

Veilige haven

Bedankt Lisa Hinderks, voor de inkijk in jouw puberleven in het Guyot-internaat. Uit jouw woorden blijkt hoe belangrijk die veilige haven voor jou en je vele medeleerlingen moet zijn geweest. Hopelijk heb je vele lezers kunnen raken met je alledaagse beslommeringen die voor jou onbereikbaar gebleven zouden zijn als het internaat niet had bestaan.

Nu maar hopen dat de politiek - en met name staatssecretaris Dekker- niet doof is ( sorry, flauwe woordspeling) voor deze noodkreet en dat je hem en alle andere verantwoordelijken de ogen hebt kunnen openen.

Zoals overigens ook geldt voor de verhalen over de wantoestanden over de eigen bijdragen voor de zorg, een dag eerder uitgebreid aan bod gekomen in deze krant. Zomaar twee door de politiek verzonnen maatregelen waarvan iedereen, behalve de betrokken politici, de desastreuse uitwerking vooraf al had voorzien.

Ron de Groot, Dordrecht

Geen uitkering, geen werk

Het artikel 'Zonder verzekering loopt zzp'er vast' deed me denken aan iets soortgelijks dat ik ruim twintig jaar geleden meemaakte. Ik had drie jaar gewerkt als docent op Curaçao. Ik kwam weer terug in Nederland en had geen werk. Ik kwam niet in aanmerking voor een uitkering. Dat kon ik nog wel begrijpen. Ik had mijn vaste baan in Nederland opgezegd voor een contract van drie jaar.

Ik had wat geld gespaard dus ik kon het een tijdje redden zonder inkomen. Ik ging naar het Arbeidsbureau om me in te schrijven als werkzoekende. Dat ging niet. Ik kreeg geen uitkering. Ik kostte het Rijk niets dus er was geen reden om mij te helpen bij het vinden van werk. Blijkbaar was het niet de primaire taak van het Arbeidsbureau om mensen te helpen werk te vinden. Ook nu zijn mensen niet belangrijk. Het gaat bij het UWV om geld. Twintig jaar geleden waren scholen verplicht hun vacatures aan te melden bij het Arbeidsbureau en mensen aan te nemen via het Arbeidsbureau. Gelukkig was dit systeem een administratieve puinhoop zodat scholen zich weinig van deze regel aantrokken en ik al snel weer werk had.

Olivier Stikkelman, Pijnacker

Zonneceleiland

Pracht idee, een drijvend, draaiend zonneceleiland. Vergeet niet rondom een verwarmingselement eronder in het water aan te brengen. 's Winters gevoed door eigen stroom. Dan hoeft het eiland niet vast te vriezen. Zou jammer zijn. Succes met het realiseren.

Max Hiehle, Utrecht

Groot Dictee

U plaatste een aantal reacties over spellingkwesties naar aanleiding van het Groot Dictee, maar niet één over de onlogische nieuwe opzet. Als het Nederlandse team gemiddeld honderd fouten zou hebben gemaakt tegen België tien, dan nóg zou Nederland gewonnen hebben. Dat komt door de toegevoegde nacompetitie tusssen twee duo's, waarbij een team maar één goede speller nodig heeft, naast een redelijk schrijvende prominent. De rest van het team kan uit analfabeten bestaan, maakt niet uit.

Er is kennelijk louter gekeken naar amusementswaarde, de inhoud is uit het oog verloren. ('Landelijke competitie, dat willen de mensen, denk aan de kijkcijfers!') Wéér een eerbiedwaardig instituut dat te gronde gaat aan rendementsdenken. Wat een armoe!

René Dijkgraaf, Harderwijk

Meer over