Immigratieregels in de EU

Menig EU-land scherpt zijn beleid voor toelating van immigranten en asielzoekers aan. Een overzicht van de belangrijkste regels en plannen....

NEDERLAND

* Politieke vluchtelingen mogen alleen blijven als er gegronde vrees is voor vervolging. Economische vluchtelingen worden geweigerd.

* Gezinshereniging is mogelijk voor vrouw en kinderen tot en met 18 jaar. LPF, CDA en VVD overwegen deze leeftijd te verlagen naar 12 jaar. Trouwen met een partner van buiten de EU mag, mits die partner financieel kan worden onderhouden.

* Voor alle nieuwkomers is een taal- en inburgeringscursus verplicht. Op papier kunnen bij het niet volgen van de cursus of vroegtijdig afhaken sancties volgen. Dit gebeurt zelden. Er zijn plannen om sneller sancties toe te passen.

* Afgewezen asielzoekers worden uit de opvang gezet. Binnen 28 dagen moeten zij Nederland verlaten.

BELGIË

* Politieke vluchtelingen worden toegelaten als er gegronde vrees voor vervolging bestaat. Economische migranten van buiten de EU mogen alleen in België blijven als ze werk hebben.

* Bij gezinshereniging moet sprake zijn van een directe band: alleen partner en kinderen tot 18 jaar zijn welkom.

* Inburgeringscursussen zijn niet verplicht. Wel worden taallessen aangeboden.

* België heeft meer uitzettingen van illegalen aangekondigd, nadat de autoriteiten tienduizenden illegalen die al langer in het land verbleven een verblijfsvergunning gaf. Aan de grens wordt niet gecontroleerd. Wel zijn er geregeld acties, vooral langs de snelwegen naar de zeehavens.

DUITSLAND

* Politieke vluchtelingen en slachtoffers van vervolging op grond van geslacht krijgen asiel. Hoog opgeleiden (ingenieurs, managers, informatici), maar ook geselecteerde immigranten en ondernemers aan wie economische behoefte bestaat, krijgen op grond van de nieuwe immigratiewet een permanente verblijfsvergunning.

* Gezinshereniging: hoog opgeleide families mogen hun kinderen tot 18 jaar over laten komen, bij anderen is de leeftijdsgrens 12 jaar (was 16), met hardheidsclausule.

* Verplichte inburgeringscursus van zeshonderd uur voor degenen die slecht Duits spreken. Kennis van taal en staatsinrichting is voorwaarde voor vestiging.

* Bij visa-aanvragen uit probleemlanden worden vingerafdrukken en foto's genomen. Wie een valse identiteit opgeeft, wordt bestraft.

* Asielprocedure wordt vereenvoudigd en terugkeer krachtiger uitgevoerd. Afgewezen asielzoekers worden niet meer 'geduld' en kunnen worden ondergebracht in deportatiecentra.

FRANKRIJK

* Arbeidsmigranten moeten kunnen aantonen dat ze betaald werk hebben. Politieke vluchtelingen kunnen in Frankrijk asiel aanvragen. Hangende de aanvraag krijgen ze gedurende drie maanden een voorlopige status. Behalve op de vliegvelden zijn er geen asielzoekerscentra, de aanvragers worden simpelweg de straat op gestuurd.

* Uitzetting gebeurt praktisch niet, sinds de golf van verontwaardiging die over het land ging nadat in 1995 een kerk vol illegalen werd ontruimd.

* De regering-Jospin verruimde het recht op gezinshereniging.

ITALIË

* Politieke vluchtelingen kunnen asiel aanvragen. Arbeidsmigranten van buiten de EU komen er alleen in met een werkvergunning. Die is maximaal twee jaar geldig. Quotum wordt jaarlijks vastgesteld. Laatste quotum (2001): maximaal vijftigduizend gastarbeiders en dertienduizend seizoenwerkers.

* Minderjarigen (niet aan leeftijd gebonden) mogen zich met hun familie in Italië verenigen. Geldt slechts voor directe familie.

* Taalcursus niet verplicht, maar wel dringend aanbevolen. Overheid betaalt.

* Immigranten van buiten de EU moeten hun vingerafdruk afgeven. Er bestaan plannen om dat voor iedereen verplicht te stellen dus ook Italianen.

* Legalisering van illegalen indien die actief zijn in de thuiszorg. Plan is om alle overige illegalen het land uit te zetten.

* Grenscontroles langs de kust geschiedt met behulp van de marine. Illegalen die bij binnenkomst worden gepakt, gaan zestig dagen een opvangkamp in. In die periode moet de asielprocedure zijn afgesloten.

SPANJE

* Politieke vluchtelingen mogen asiel aanvragen. Economische vluchtelingen worden officieel niet toegelaten. De regering haalt elk jaar zelf een beperkt aantal personen met een arbeidscontract uit het buitenland.

* Gezinshereniging. Nu: vrouw, kinderen tot 18 jaar, soms ook ouders. Plan: alleen vrouw en kinderen tot 16 jaar.

* Inburgering. Nu: niets. Plan: verplichte cursus Spaans.

* Het afnemen van vingerafdrukken is al sinds jaar en dag gebruik voor alle buitenlanders, ook EU-burgers.

* In principe wordt iedere illegaal die wordt gepakt teruggestuurd. In de praktijk gebeurt dat alleen naar landen waarmee terugnameverdrag bestaat. Daardoor blijven de meeste Afrikanen na een uitwijzingsbevel gewoon in het land (dit jaar al bijna dertienduizend). De regering wil de straf voor mensensmokkel verhogen tot acht jaar gevangenis.

* De regel dat iedereen mag blijven die kan aantonen drie jaar in Spanje te wonen en een baan te hebben, wordt afgeschaft. Ook heeft de regering een visumplicht voor meeste voormalige koloniën aangekondigd.

DENEMARKEN

* Alleen politieke vluchtelingen die volgens de internationale verdragen en conventies die status hebben, komen het land binnen. Economische vluchtelingen wordt de toegang sinds kort geweigerd.

* Gezinshereniging wordt sterk ontmoedigd. Wie wil trouwen met iemand van buiten de EU of de Noordse landen, moet minimaal 24 jaar zijn (was 18 jaar).

* Taal-en inburgeringscursus van drie jaar is verplicht.

* Immigranten hebben pas na zeven jaar (was drie jaar) recht op een permanente verblijfsstatus en kunnen ook dan pas een beroep doen op de sociale voorzieningen.

GROOT-BRITTANNIË

* Politieke vluchtelingen met een geloofwaardig verhaal worden toegelaten. Economische immigranten moeten de behandeling van hun aanvraag afwachten in het buitenland. Voor seizoensarbeiders en hoogopgeleiden bestaat een bijzonder toelatingsprogramma.

* Gezinshereniging: de echtgenoot moet ouder zijn dan 16, kinderen moeten jonger zijn dan 18.

* De regering wil taalcursussen verplicht gaan stellen.

* Omdat veel asielzoekers in de illegaliteit verdwijnen, wil de overheid een identificatieplicht invoeren. Het nieuwe legitimatiebewijs moet een irisscan of vingerafdruk bevatten.

* Om nieuwkomers te ontmoedigen is het zakgeld voor vluchtelingen teruggebracht van ruim 35 pond naar tien pond per week. Zij krijgen daarnaast wel levensmiddelenbonnen, met een totale waarde van 25 pond per week.

* Er zijn plannen om de Britse marine en de luchtmacht vluchtelingen uit zee te laten oppikken en onmiddellijk terug te laten brengen naar het land van herkomst

OOSTENRIJK

* Politieke vluchtelingen mogen asiel aanvragen. Economische immigranten worden alleen toegelaten indien zij hoogopgeleid zijn en een beroep hebben waarin in Oostenrijk een tekort bestaat. De mogelijkheden voor tijdelijke arbeidscontracten worden verruimd.

* De regering wil gezinshereniging alleen mogelijk maken voor kinderen tot 15 jaar.

* Alle immigranten moeten een inburgeringscursus volgen. Zij moeten de helft van de kosten zelf betalen. Wie weigert of er niet in slaagt binnen vier jaar de cursus met succes af te ronden, moet het land uit Ook werkloze immigranten wordt verplicht de inburgeringscursus te volgen.

* Iedereen die hulp biedt aan illegale immigranten (bijvoorbeeld door onderdak te verlenen) is strafbaar.

Meer over