'Ik dacht dat ik Alzheimer had'

Wie: Martha Snoeren..

Martha: 'Achteraf gezien ben ik een paar jaar bezig geweest ziek teworden. Ik kreeg huilbuien, kon nergens meer tegen, functioneerde slechten m'n geheugen ging achteruit. Toch bleef ik maar werken. Ik vertelde hetaan niemand. Ik dacht dat ik Alzheimer had.

'De bedrijfsarts zei dat ik depressief was en adviseerde mij naar UlrikaLéons, de bedrijfspsycholoog, te gaan. Zij heeft me ervan overtuigd datik ziek was.

'Op advies van Ulrika en van de bedrijfsarts ben ik na een paar maandenthuis weer langzaam gaan werken. Ulrika vond de structuur en de afleidingvan het werk nodig om weer te herstellen.

'Ze leerde me structuur in mijn dag te brengen. En nee' te zeggen.We hebben ook gekeken welke werkzaamheden me onder druk zetten. Diewerkzaamheden heb een tijd niet gedaan.'

Ulrika: 'Ik adviseer haast nooit langer dan enkele weken niet te werken.Bij Martha wel, omdat ze anders tot op haar tandvlees zou doorgaan. Maarje hoeft niet helemaal beter te zijn om weer te gaan werken. Martha werdheel passief door het thuis zitten en voelde zich buiten de maatschappijstaan. Ze had zo'n ernstige burn-out dat ze, als ze aan haar lot wasovergelaten en niet snel met reïntegratie was begonnen, in de WAO wasbeland.'

Martha: 'De erkenning dat ik ziek was, was heel belangrijk voor mij. Watook erg heeft geholpen, is dat ik veel steun van mijn omgeving en vancollega's heb gehad. Mijn ziekte heeft veel gevergd van mijn collega's enmijn leidinggevende. Ze namen werk van me over; ik moest steeds huilen.Dat maakte de onderlinge verhoudingen wat stroef.

'Dat ik niet naar een psycholoog buiten het MCRZ hoefde, vond ik fijn.Het was ook praktisch, lekker dichtbij. Binnen je bedrijf naar depsycholoog gaan, voelt minder zwaar. Ulrika zit dicht op de werkplek, delijnen zijn kort.'

Ulrika: 'De bedrijfsarts en ik hebben veel met de managers gepraat engeconstateerd dat Martha, met haar burn-out, weer kon werken. Alspsycholoog heb ik bemiddeld zodat ik de ruimte krijg voor reïntegratie enom verwachtingen bij te stellen. Haar leidinggevende heb ik tips gegevenhoe om te gaan met iemand die reïntegreert.'

Martha: 'Mijn leidinggevende is heel voorzichtig met mij - soms té,vind ik. Al heeft ze wel gelijk. Ze geeft me steeds een beetje meer tedoen. Ulrika heeft me zoveel handvatten gegeven, dat ik zelf verder kan.Ik zit weer lekker in m'n vel en functioneer weer gewoon. Ik huil niet meeren het communiceren met collega's gaat een stuk beter. Het is mogelijk erweer bovenop te komen.'

Berber Paarlberg

Meer over