Homeopathie wil scheiding kaf en koren

De klassieke homeopathie wil niets liever dan zich onderwerpen aan regels en controle. Door registratie sluit je kwakzalvers buiten, meent Michiel van Gemert....

Nu de kruitdampen rond het schokkende rapport over de medische lijdensweg van actrice Sylvia Millecam wat zijn opgetrokken lijkt de tijd rijp voor nuancering. Het doet onze beroepsgroep deugd dat de inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid Herre Kingma duidelijk gas aan het terugnemen is (Reflex, 21 februari).

Hij maakt nu gelukkig onderscheid tussen kwakzalvers en serieuze beoefenaars van alternatieve geneeswijzen. Akkoord, Kingma gelooft niet in andere geneeskunst dan de reguliere. Dat is en blijft zijn goede recht. Maar de roep om een verbod van alles dat niet regulier is werd gelukkig niet (meer) uit zijn mond opgetekend.

Dat zou ook te gek zijn. Als men dingen verbiedt omdat men er niet in gelooft, dan zou men zich bijvoorbeeld moeten afvragen waarom kerkgenootschappen nog steeds subsidie van de overheid krijgen. Het bestaan van God is tot op de dag van vandaag wetenschappelijk nooit aangetoond, evenmin als waarom homeopathie werkt. Let wel, waarom het werkt blijft een mysterie en dat mysterie is recent alleen maar groter geworden omdat volgens de methodiek van de reguliere, universitaire geneeskunde wel is aangetoond dat het werkt.

Kingma vindt dat er in de alternatieve geneeskundige wereld nadrukkelijk zelfregulatie dient te komen, zodat de inspectie beter toezicht kan houden. Hij meent ook dat alternatieve genezers geen patien zouden mogen behandelen die niet eerst in het reguliere circuit zijn gediagnosticeerd. Een diagnose is, vindt hij, een medische handeling die alleen door een gekwalificeerd medicus kan worden verricht.

Dat komt dan goed uit, ben ik geneigd namens mijn beroepsgroep te roepen! Wij, georganiseerde en hoog opgeleide beoefenaren van de klassieke homeopathie, dringen al enige jaren aan om ons beroep op te nemen in het zogenaamde BIG-register. In feite willen wij niets liever dan ons onderwerpen aan wettelijke regels, om zodoende het kaf van het koren te scheiden.

Kingma merkt in zijn interview terecht op dat men op grond van de bestaande wetgeving alternatieve genezers niet verbieden kan. Wat is er dan logischer om ons op te nemen in het BIG-register? Eerst als dat is geschied zal het niet langer mogelijk zijn dat nietgekwalificeerde genezers en kwakzalvers een bord in hun tuin zetten met de vermelding homeopaat. Alleen gekwalificeerde en hoog opgeleide leden van de erkende beroepsorganisaties kunnen dat blijven doen en zij zullen en moeten op eventuele malpractice worden aangesproken.

Overigens betekent opname in het BIG-register geenszins een impliciete erkenning van de homeopathie als geneeswijze. In de wet-BIG staat zelfs nadrukkelijk dat opname in het register geen waarde-oordeel over de therapie impliceert. Men kan dus best zijn academische twijfels en vooroordelen over homeopathie blijven behouden, maar toch voor opname van het beroep van homeopaat in het BIG-register kiezen.

Heel wat meer problemen dan met Kingma heeft onze beroepsgroep met minister Hoogervorst, die vorige week als een op hol geslagen paard naar aanleiding van het rapport over Sylvia Millecam de oorlog aan de homeopathieverklaarde. Door in de media homeopathische geneesmiddelen gelijk te stellen aan leidingwater heeft de minister zich in de eigen voet geschoten. Hij was er kennelijk niet van doordrongen dat zijn eigen ministerie zeer recent homeopathische geneesmiddelen aan registratie heeft onderworpen. Die geneesmiddelen mogen formeel dan ook alleen nog door homeopaten en/of artsen worden voorgeschreven.

Als hij werkelijk vindt wat hij beweerde dan zou de minister ofwelde registratie van die middelen moeten afschaffen, of ook het drinken van leidingwater aan regelgeving dienen te onderwerpen.

Dat hij onze uitdading niet aandurft om drie weken lang een mega-verdund homeopathische geneesmiddel in te nemen om vast te stellen of hij er bijwerking van krijgt, zegt meer over de minister dan over de homeopathie.

Over enkele weken zal de Vaste Commissie van VWS in de Tweede Kamer met de minister de wet-BIG evalueren. De minister had al aangegeven dat hij het beroep van homeopaat niet in de wet wilde opnemen. Juist omdat hij niet in onze geneeswijze gelooft zou hij er verstandig aan doen op dit standpunt terug te komen.

Laat hij ons maar zeer streng controleren. Het kan ons niet streng genoeg. Met een opname in het BIG-register is in feite iedere Nederlander gediend. Zowel voorstanders van de homeopathie die kwakzalvers willen buitensluiten, als tegenstanders die de beroepsgroep nauwlettend in de gatenwillen houden. Het is daarom te hopen dat, mede door de afschuwelijke ervaringen zoals die in het Millecam-rapport zijn vastgelegd, het gezond verstand bij de minister sterker zal blijken dan zijn vooroordelen. Tegen vooroordelen en onwetendheid is immers geen kruid gewassen. Ook de homeopathie biedt in die omstandigheden geen uitkomst.

Meer over