Het wachten is nog op wetswijziging; GAK en Achmea op weg naar volledige fusie

Het GAK en de financiële groep Achmea (onder meer Zilveren Kruis, Avero, FBTO, Centraal Beheer en Staal Bankiers) zijn het eens geworden over samenwerking....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Bij het GAK werken nu nog dertienduizend werknemers, maar dat aantal moet tegen de eeuwwisseling zijn teruggebracht tot tienduizend. Het GAK is de grootste uitvoerder van de werknemersverzekeringen WW en WAO en de volksverzekering AAW. De organisatie int jaarlijks twintig miljard aan premies voor deze verzekeringen. Achmea heeft bijna achtduizend mensen in dienst. Het financiële conglomeraat had vorig jaar een premie-inkomen van ruim tien miljard gulden en een balanstotaal van vijftig miljard.

Achmea en het GAK gaan op drie gebieden samen bedrijven opzetten. Ze gaan samen particuliere verzekeringen aanbieden op gebied van ziekte, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bundelen zij de krachten op het gebied van ziektepreventie en reïntegratie van herstelde werknemers, activiteiten die het domein zijn van de Arbodiensten.

Het derde gebied van samenwerking richt zich op administratieve lastenverlichting voor werkgevers. Werkgevers moeten nu gegevens over ziekte werknemers aan tal van verschillende instanties (uitvoeringsorganisaties, Arbodiensten, ziekenfondsen, particuliere verzekeraars) opgeven. 'Bij ons hoeven zij die alleen te melden bij GAK-dochter Via Prisma, die ervoor zorgt dat alle andere instanties op de hoogte worden gesteld', legt een woordvoerder van het GAK uit.

Het GAK zet alleen zijn private tak in bij de samenwerking met Achmea: dat deel waarin de commerciële activiteiten zijn ondergebracht. De publieke taak - het innen van premies en het verzorgen van de uitkeringen - blijft volledig buiten de samenwerking. De wet verbiedt dat premiegeld wordt gebruikt voor het starten of ontplooien van commerciële activiteiten.

Bij de samenwerking met Achmea zijn vier GAK-werkmaatschappijen betrokken met in totaal vierhonderd werknemers. In het begin worden nog slechts enkele tientallen van hen ondergebracht in de gezamenlijke ondernemingen met Achmea, maar dat aantal zal geleidelijk toenemen tot maximaal 250.

'Je moet ergens beginnen. Als de regels het toestaan wordt dit verder uitgebouwd', aldus de GAK-woordvoerder.

De samenwerking tussen het GAK en Achmea komt niet als een verrassing. Eind vorig jaar maakten beide partijen al bekend dat zij gesprekken waren begonnen. Het GAK was op zoek naar samenwerking omdat de uitvoering van de sociale zekerheid een krimpmarkt is. Een deel van de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Dat is al gebeurd met de uitkering bij ziekte, die in de eerste 52 weken voor rekening van de werkgever komt. Privatisering van een deel van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen staat op stapel.

Het GAK is de grootste uitvoeringsinstantie van de werknemersverzekeringen, een taak die jarenlang in handen is geweest bij de oude bedrijfsverenigingen. Maar sinds 1 januari van vorig jaar zijn het GAK en de andere uitvoerders van de sociale zekerheid, op initiatief van het kabinet, omgevormd tot bedrijven. Het GAK heeft 60 procent van deze markt in handen. Ook andere uitvoeringsorganen hebben banden met particuliere verzekeraars. Het SFB (bouwnijverheid) verkoopt verzekeringen van Ohra, en het GUO heeft banden met Rabo-dochter Interpolis.

Verzekeraars willen graag samenwerken met de nieuwe publieke verzekeraars die in de plaats zijn gekomen van de bedrijfsverenigingen. Dankzij de kennis van de sociale zekerheid en de gegevens van de publieke verzekeraars kunnen particuliere verzekeraars werkgevers aantrekkelijke totaalpakketten aan verzekeringen verkopen. Publieke verzekeraars als het GAK zien in deze commerciële activiteiten een aantrekkelijk tegenwicht voor de krimpende markt voor sociale zekerheid.

Meer over