Gouden tip: stel alle aftrekposten uit tot 2006

Lekker uitblazen nu de aanvraag voor de huur- en zorgtoeslag de deur uit is? Geenzins! U kunt nog veel doen om meer geld binnen te slepen....

Door Ferry Haan en Douwe Douwes

De ochtend in Heerlen begint niet langer met een vrachtwagenvol formulieren. Dagenlang werden ze met karrevrachten tegelijkbinnengebracht, de formulieren waarop Nederlanders eentegemoetkoming kunnen aanvragen in de kosten voor het nieuwezorgstelsel en in de kosten voor wonen nu de huursubsidie wordtafgeschaft. Vijf miljoen formulieren stroomden de afgelopen wekenbinnen bij het kantoor van de Belastingdienst in Heerlen.

Nu is dat voorbij. Op 1 november liep de deadline af, voorwelke de aanvragen binnen moesten zijn bij de fiscus. Alleen wietijdig zijn aanvraag instuurde, krijgt gegarandeerd in decemberal de eerste zorg- en huurtoeslag op zijn rekening overgemaakt.

Zo'n 5,1 miljoen burgers hebben een toeslag aangevraagd, konstaatssecretaris Wijn van Financiën maandag melden aan de TweedeKamer. Hij debatteerde daar over de belastingplannen voor volgendjaar.

Het nieuwe 'toetsingsinkomen' - het totale inkomen van hethuishouden, minus een aantal aftrekposten - dat de burger voorzichzelf en voor een eventuele partner moest berekenen eninvullen, bleek een te nemen obstakel. De hoogte van dattoetsingsinkomen bepaalt wie recht heeft op toeslagen. Eenalleenstaande met een toetsingsinkomen van minder dan 25 duizendeuro kan aanspraak maken op toeslagen. Voormeerpersoonshuishoudens ligt de grens op 40 duizend euro.

Is het werk hiermee afgelopen? Moet de burger nu lijdzaamafwachten hoeveel zorg- en huurtoeslag hij maandelijks krijgt?

Geenszins, stellen belastingspecialisten. Men kan nog vanalles doen om volgend jaar meer geld binnen te slepen, door hettoetsingsinkomen te verlagen en zo de zorg- en huurtoeslag teverhogen. Ook wie nu nog 'te veel' verdient, kan dankzij schuivenmet aftrekposten wellicht toch toeslagen binnen slepen.

De toeslagenaanvrager heeft met zijn formulier slechts eeneerste schatting gemaakt van zijn inkomen in 2006. Pas overanderhalf jaar, in april 2007, wordt definitief afgerekend. Datgeeft de belastingbetaler alle gelegenheid om na te gaan of nogergens profijt zit, in extra aftrekposten bijvoorbeeld die hettoetsingsinkomen drukken.

De snelste actie moeten huurders ondernemen die vermogen opeen spaarrekening hebben gestald. Heeft een alleenstaande in 2006gemiddeld meer dan 20 duizend euro (en een meerpersoonshuishoudenhet dubbele) op zijn rekening staan, dan heeft hij geen recht ophuurtoeslag. Dat vermogen moet dus worden weggewerkt.

Toegegeven, een grote groep huurders zal niet zoveel geldapart hebben gezet, hoewel vooral (vermogende) 65-plussers somskiezen voor de verkoop van hun koophuis om te gaan huren. Voordeze groep loont een eenvoudige handeling: zet het gespaarde ofbelegde vermogen om naar een groene belegging bij bijvoorbeeldde ASN-of de Triodosbank. Wie 'groen' belegt, mag veel meervermogen hebben zonder zijn recht op huurtoeslag te verspelen.Om groene beleggingen te stimuleren heeft het kabinet namelijkeen belastingvrijstelling ingesteld van ruim 51 duizend euro.

Een vreemde zaak, meent belastinghoogleraar Leo Stevens, dieongelijkheid in de hand werkt. Een verder 'arme' huurder met eengroene belegging van pakweg 50 duizend euro kan straks immershuurtoeslag krijgen, terwijl iemand met eenzelfde inkomen eneenzelfde vermogen op een spaarrekening daarnaar kan fluiten.

Stevens stelt dat het kabinet eigenlijk had moeten kiezen vooreen toetsingsinkomen dat niet verstoord wordt door aftrekpostenen vrijstellingen. Zo kunnen bezitters van een eigen huis volgendjaar meer zorgtoeslag krijgen dan huurders, simpelweg doordat dehypotheekrenteaftrek het toetsingsinkomen verlaagt en dus dezorgtoeslag verhoogt.

Voor de belastingbetaler is het bezwaar van Stevens niet zointeressant. Hij kan juist zijn voordeel doen met de ongelijkheiddie is ontstaan. Hij moet op zoek naar aftrekposten.

Ymi Knaap, hoofd belastingservice van de FNV adviseertbijvoorbeeld haar leden die hun hypotheek willen oversluiten tewachten tot volgend jaar. 'De boete die je moet betalen isaftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het loont daarmee tewachten tot 2006 omdat je toetsingsinkomen dan daalt', legt Knaapuit. Hetzelfde geldt voor een verbouwing die betaald wordt meteen hypotheeklening.

Vooruitlopend op het nieuwe toeslagenstelsel loont het dus omacties uit te stellen tot 2006. Knaap wijst op deaftrekmogelijkheden van buitengewone zorguitgaven. De aanschafvan een bril of contactlenzen is belastingaftrekbaar. Net zoalsingrijpende uitgaven als thuiszorg en zorgaanpassingenbinnenshuis. Via ingewikkelde rekensommen kan de aanschaf van eenbril of een gehoorapparaat een belastingaftrek opleveren die eenveelvoud bedraagt van het aanschafbedrag.

Een opvallend mechanisme treedt in werking bij het spaarloon.Het kabinet stimuleert het spaarloon met fiscaal voordeel. Vanafvolgend jaar gaat het gespaarde bedrag ook van hettoetsingsinkomen af. Het Nationaal instituut voorbudgetvoorlichting (Nibud) raadt daarom mensen aan in 2006maximaal gebruik te maken van het spaarloon. Bovenop het fiscaalvoordeel komt namelijk een eventueel hogere zorgtoeslag. 'Het messnijdt aan twee kanten', juicht het Nibud. Dit geldt ook voor denieuwe levensloopregeling. Al het ingelegde geld in deze regelingverhoogt de zorgtoeslag.

Zorgen zijn er ook. Zowel het Nibud als de FNV vreest eengebrek aan discipline bij de ontvangers van de zorg- enhuurtoeslagen. Het eerste bedrag komt, als alles goed gaat, op20 december binnen, pal voor de feestdagen. Ymi Knaap voorspeltdat vooral mensen die van de bijstand leven hun zorgtoeslagzullen omzetten in lekker eten voor de Kerst. De zorgtoeslagwordt in de wandeling daarom al de 'vuurwerktoeslag' genoemd.Voor sommige burgers zal de zorgtoeslag letterlijk in rookopgaan.

Meer over