'Genocide misdrijf aller misdrijven'

Frans van Anraat is vrijdag veroordeeld tot vijftien jaar cel wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Met dank aan het Team Internationale Misdrijven van de Nationale Recherche, dat veel onderzoek verrichtte naar de zaak....

De leden van het Team Internationale Misdrijven van de NationaleRecherche raken altijd weer onder de indruk als ze merken hoe groot deimpact is van strafzaken rond genocide of oorlogsmisdrijven.

Zoals bij de vervolging van twee Afghaanse generaals in Nederland wegensmartelpraktijken bij de geheime dienst. Dat was een sensatie in Kabul. Ofbij de aanhouding van Frans van Anraat op verdenking van het leveren vangrondstoffen voor gifgas aan het Iraakse regime van Saddam Hussein.Breaking news op CNN.

Martijn van de Beek, leider van het team, herinnert zich nog hoe hijin dorpen in Iran en Irak het vege lijf moest redden, samen met officiervan justitie Fred Teeven. 'De hele bevolking liep te hoop voor hetonderzoek naar de gifgasaanvallen van Saddam. Het riep enorme emoties op.'

De slachtoffers van die aanvallen zagen in ons onderzoek een begin vangerechtigheid, zegt Joost van Slobbe, unit-hoofd Midden Nederland van deNationale Recherche en de baas van Van de Beek. 'Dat telt zwaar voor hen,ook al gaat het om een rechtszaak aan de andere kant van de wereld, in eenver en vreemd landje als Nederland.'

Van de Beek: 'Genocide is het misdrijf aller misdrijven. Het betekentveel als daar een rechter naar kan kijken. Je kunt het vergelijken met deNeurenberg-processen, maar dan in Den Haag.'

De recherche-chefs vinden het gek dat er in Nederland relatief weinigbelangstelling bestaat voor deze zaken. Van de Beek: 'Je zou bijvoorbeeldmeer aandacht verwachten van de universiteiten. We betreden echt nieuwterrein. Wat moet je bij een Nederlandse rechter bewijzen voor genocide inhet buitenland? Wanneer gaat oorlog over in terrorisme? Het vonnis in deAfghanen-zaak was niet voor niks 75 pagina's dik.'

Nederland zegt al veel langer op te willen treden tegen internationalemisdrijven. Maar pas sinds duidelijk werd dat het Internationale Strafhofnaar Den Haag ging, heeft het urgentie gekregen. Als gastland van het hofkan Nederland niet meer ongestraft internationale misdadigers op zijn grondgebied laten rondlopen.

Van Slobbe: 'Het Openbaar Ministerie opereerde eerder wat behoedzamer.'Van de Beek: 'Men probeerde de zaken te veel van achter het bureau op telossen, in plaats van af te reizen naar de plaats van het delict. Terwijlje daar je getuigen vindt. Vanaf 2002 zijn we het gaan aanpakken alsnormaal rechercheonderzoek. Je kunt het zien als cold cases opwereldformaat.' Van Slobbe: 'Het aanbod van zaken is groter dan we kunnenverwerken.'

Het gaat om langdurige, gecompliceerde onderzoeken, zeggen de tweerecherchechefs. Van de Beek: 'We werken vaak in onstabiele gebieden, waareen tijdelijke regering zit, of waar de Verenigde Naties actief zijn.Veiligheid moet je zelf regelen. In Afghanistan konden we gepantserdewagens van de ambassade gebruiken. In Liberia logeerden we op een compoundvan de VN. Dat reizen lijkt mooier dan het is. We moeten vaak meevliegenmet vrachtvliegtuigen van de VN voedselhulp. Mensen denken vaak: 'Kabul,geweldig!' Maar het is vaak doorbijten. En koud.'

Aan elk onderzoek gaat een uitgebreide culturele voorbereiding vooraf.Van Slobbe: 'Alleen dan kun je de zaak begrijpen. Wat zegt een getuige nouwerkelijk?' Van de Beek: 'Alleen al het vinden en horen van die getuigenis heel bewerkelijk. Je gaat vaak eerst naar de ambassade, dan naar deminister, vervolgens naar een politiechef en de hoogste aanklager en danmoet je verhoor nog beginnen.'

Nederland moet de 'uitstraling' hebben dat het korte metten maakt metoorlogsmisdadigers. Daarom wil het team zijn zaken tactisch spreiden overde verschillende werelddelen. Van Slobbe: 'We willen dus niet alleenAfghanen doen, ook al hebben we daar nog meer dossiers van liggen. Wewillen van Azië tot Afrika opereren.'

De Nederlandse inmenging kan politieke problemen veroorzaken, beseffenook de rechercheurs. Wat als in Afghanistan hard bewijs was opgedoken overbetrokkenheid van Russische militairen bij dezelfde martelingen als waarvoor de Haagse rechtbank twee Afghanen veroordeelde? Van Slobbe:'Politieke en diplomatieke afwegingen worden door anderen gemaakt, zoalshet Openbaar Ministerie. Natuurlijk bepalen die beslissingen onzespeelruimte. Wij doen aan waarheidsvinding.'

Meer over