GEACHTE REDACTIE

Vol spanning heb ik de afgelopen weken in de media de ontwikkelingen in Bosnië gevolgd. Sinds enige weken is een kennis van mij gelegerd nabij Tuzla, hetgeen de betrokkenheid nog vergroot heeft....

Karremans

Voor zover ik het kan beoordelen, meen ik dat de Nederlandse blauwhelmen gezien hun zeer beperkte middelen perfect hun (humanitaire) taak hebben vervuld. Ter gelegenheid van hun aankomst in Zagreb wordt een persconferentie gehouden waar generaal Couzy en overste Karremans aan deelnemen (zondag 23 juli). Met groeiende verbijstering heb ik het relaas van overste Karremans aangehoord.

De waardering die Karremans uitsprak aan het adres van generaal Mladic omtrent zijn 'militair correcte optreden' is bijzonder onsmakelijk en ongepast.

Het is te bizar voor woorden dat hij uitsluitend afgaat op wat hij en zijn manschappen hebben gezien en meegemaakt voor wat betreft alle mensonterende gebeurtenissen die in Bosnië hebben plaatsgevonden. Op deze wijze wordt op zijn minst de indruk gewekt dat het allemaal wel meevalt in Bosnië.

Daarnaast raakt de opmerking dat er geen onderscheid te maken is tussen 'good guys' en 'bad guys' kant noch wal. Wil Karremans hiermee zeggen dat vanwege het feit dat de Bosniërs zelf ook zuiveringen op hun geweten hebben, zij nu niet moeten klagen over alle ellende die zij over zich heen krijgen? Ik vind dat ongeacht wat er in het verleden gebeurd is, de opgejaagde en bedreigde bevolking van Bosnië steun en bescherming dient te krijgen.

Karremans' ongepaste uitspraken dienden geen enkel doel en hebben schade aangericht aan het professionele imago dat immer met het Dutchbat-optreden gepaard ging. Als zijn woorden inderdaad geen ander doel dienden dan het geven van waardering aan het optreden van Mladic, niet meer en niet minder dan een pure oorlogsmisdadiger, dan had Karremans hierover zijn mond dienen te houden.

ROTTERDAMDennis Steur

Verbijsterd

Na de toestand in Bosnië op de elektronische media voorgeschoteld te hebben gekregen, en met verontwaardiging de onmacht van de wereld te hebben bekeken, kwam ik vanmorgen op Teletekst uitlatingen tegen van ene overste Karremans omtrent de Bosnisch-Servische inname van Srebrenica. Hij vond dit een 'knap staaltje', en meldde tevens dat er in Bosnië geen 'good guys' en 'bad guys' waren.

Ik vind opmerkingen van een dergelijk karakter schier verbijsteringwekkend. Misschien is deze militair aan de psychische druk van Mladic en collegae ten onder gegaan. Als er geen bad guys waren, dan zou het ook niet nodig zijn om er troepen heen te sturen om de 'vrede' te handhaven of te bewerkstelligen.

We zouden Bosnië moeten bekijken als een spiegel. Met andere woorden: moeten wij, als overwegend vredezoekende en vredelievende wereldbevolking, het toestaan dat een miniem percentage van diezelfde wereldbevolking etnische zuiveringen uitvoert, terwijl wij te laf zijn om een mandaat te geven om dit fascisme een halt toe te roepen?

Als wij dat accepteren onder het mom van 'binnenlandse Joegoslavische aangelegenheid' of 'geen financiële belangen', dan zouden wij het ook accepteren dat onze buren afgevoerd worden, omdat zij rooms zijn, in plaats van hervormd of gereformeerd. Het is in deze maatschappij, waarin mensen steeds verder van elkaar vervreemden en verharden en de tolerantie jegens vluchtelingen en vreemdelingen steeds minder wordt, niet ondenkbaar.

Zou het niet eens tijd worden voor tolerantie en verzoening tussen alle mensen en het respecteren van elkaar, in plaats van vreemden af te wijzen omdat ze anders zijn?

VISVLIETOnne L. Knol

Wapens

Uit woede over de zogenaamde onmacht, maar in feite de onwil, en de schuldige nalatigheid van diverse overheden en instanties inzake de kwestie Bosnië (zoals de VN, Europese Unie et cetera), heb ik besloten te doen wat ik kan. Ik heb een bedrag van 250 gulden verzonden aan de Bosnische ambassade in Londen, te besteden aan de aankoop van wapens.

ENSCHEDEJ. H. Fransen

Massaal protest

Dagelijks zien we de verschrikkingen in Bosnië. De rationeel denkende politici en volksvertegenwoordigers stunt(el)en met woorden en struikelen over hun onmacht.

Wordt het daarom niet eens tijd dat het gevoel gaat spreken en een massaal protest opklinkt dat tot in Bosnië is te horen?

Een grootse, massale demonstratie in Nederland, in Europa, ja overal waar men de etnische misdaden verafschuwt, en bovenal begaan is, meeleeft met de weerloze slachtoffers. Vooral deze mensen mogen niet alleen blijven staan en het is daarom dat er - al blijft het een onmachtig gebaar - een massale beweging moet ontstaan. We mogen niet zwijgen!

DELFTC. v.d. Lingen

Foto's

Zondag 23 juli, 16.29 uur. In angstige afwachting zit ik aan de tv gekluisterd. Over enkele ogenblikken zullen we live vernemen aan welke verschrikkingen onze blauwhelmen in Bosnië hebben blootgestaan en vooral: wat zij hebben gezien. Hoe graag was ik zelf in Zagreb aanwezig geweest, samen met leden van het Oorlogskabinet, de Opperbevelhebber, de Prins van Oranje, de delegatie kamerleden en niet te vergeten de Trauma-compagnie.

Ik word niet teleurgesteld: ik hoor hoe, dank zij een briljant uitgevoerde tactische teurgtocht, onze jongens uit de Hel van Stalinica zijn ontsnapt. Dan neemt de Opperbevelhebber het woord. Waar in Nederland al een week over wordt gefluisterd en waar alleen Jan Pronk openlijk over heeft durven praten, blijkt echt! Afschuwelijke dingen zijn er gebeurd en het staat allemaal op twee filmrolletjes. Helaas zijn die nog even niet ontwikkeld. Hè, denk ik nog in mijn onnozelheid, bij mij om de hoek heb je je foto's binnen het uur.

Trots op ons leger zet ik de tv uit. Die vlag hebben ze toch maar mooi kunnen redden. Was dat nou een scheur of een kogelgat? Bij mijn volgende bezoek aan het Legermuseum zal ik het weten.

ZWOLLEDirk van 't Hul

Onze jongens

Nu de traantjes gedept zijn, overste Karremans zijn manhaftige houding weer hervonden heeft, de achtergelaten Moslim-gewonden in Srebrenica waarschijnlijk geen behandeling meer nodig hebben, het filmpje met daarop door Serviërs begane oorlogsmisdaden keurig vernietigd is, het stadion in Bratunac weer leeg begint te lopen, onze jongens van de Luchtmobiele Brigade nog natreuren om hun ingeleverde walkmans, en het wereldwijde beeld van Nederlandse soldaten als halfzachte watjes voor eens en altijd bevestigd is, wil ik, als Nederlandse belastingbetaler, de minister van Defensie één ding vragen. Wilt u 'onze jongens' nooit meer naar gebieden sturen waar met scherp geschoten wordt en ze, naast het oefenen op de hei, nooit meer inzetten voor taken die moeilijker en gevaarlijker zijn dan het verhogen en verzwaren van dijken in Limburg?

AMSTERDAM A.F. Montagne

Waarheid

Hoe zat het ook al weer met die spionage-satellieten? Je kunt er een krant mee zien die op de grond ligt? Dan toch zeker ook de lijken in Bratunac! Blijkbaar ontbreekt het de politiek en militair verantwoordelijken ook in dit geval aan de politieke wil om de juiste middelen in te zetten om de waarheid aan het licht te brengen.

Dank zij overste Karremans, de man die namens Nederland met de oorlogsmisdadiger Mladic onderhandelde, kennen we nu de Nederlandse vertaling van Wir haben es nicht gewusst: We hebben niets gezien.

AMERSFOORT Hans van Dijk

Strateeg

Er zijn amper een paar dagen voorbijgegaan dat in de Volkskrant door twee voormalige medewerkers van Defensie waardering werd uitgesproken voor de Servische oorlogsmisdadiger Arkan. Toen kwam overste Karremans op de tv, commandant van Dutchbat in Srebrenica, vol waardering voor generaal Mladic en zijn 'militaire' tactiek. Ik vraag me af of overste Karremans moreel en psychisch een geschikt persoon was voor zo'n verantwoordelijke functie?

Overste Karremans had vergeten dat zijn taak was weerloze mensen in hun eigen huis te beschermen. Dit huis was belegerd door een zwaar bewapende bende rovers. Wat doet overste Karremans? Hij bekritiseert weerloze mensen, hij negeert hun recht op zelfverdediging (ook al door de VN gedaan) en vergeet dat velen van hen uit naburige (al lang onder de voet gelopen) dorpen kwamen. Hij looft de militaire tactiek van rovers en als kroon op alles drinkt hij een glaasje wijn met de veroveraar en de 'grote strateeg'. Mijn vraag is, hoe zou u zich voelen als overste Karremans aan u als beschermheer was toegewezen?

DEN HAAG B. Bulut

Meer over