GEACHTE REDACTIE Betuwelijn rijdt milieu in de wielen

Hoera! Het gezonde verstand, ditmaal gebundeld in de commissie- Hermans, heeft weer gezegevierd. Het is hetzelfde gezonde verstand dat economische belangen laat prevaleren boven milieubelangen....

Van meet af aan stond vast dat de Betuwelijn er moest komen. Onze positie als distributieland in een dynamisch Europa moest gewaarborgd worden. Dat het advies van de commissie positief uitpakt voor het milieu, is natuurlijk maar betrekkelijk. Een fraai landschappelijk gebied wordt rigoureus aangetast door de aanleg van deze lijn.

De algemene tendens is dat natuur en milieu het loodje leggen als belangrijkere belangen in het geding zijn. Een zeker defaitisme is het gevolg, bij de bevolking en wellicht ook bij de milieubeweging, die niet veel anders kan doen dan proberen te redden wat er te redden is.

Het grote probleem is natuurlijk dat Nederland overbevolkt is. Deze overbevolking heeft enorme gevolgen voor ons leefmilieu. Iedereen moet kunnen wonen en werken, dus ons rest nog maar enkele jaren totdat de laatste 'nutteloze' stukjes weiland zijn volgeplempt met woningen, bedrijven, wegen.

Dat deze ontwikkelingen een onvoorstelbare aanslag op de natuur en het milieu betekenen, neemt men kennelijk voor lief.

Het politieke uitgangspunt in de komende jaren zou moeten zijn: streven naar soberheid en beheersing, zowel ten aanzien van economische ontwikkelingen als de bevolkingsaanwas. Men kan dit uiteraard afdoen als ideologisch gezever, maar zonder een sprankje ideologie vergaat de mens.

DEN HAAG

F.A. van der Gon Netscher

Advies

Zou het niet zinnig zijn de commissie-Hermans nog een tijdje intact te laten? De simpelheid van hun advies ten aanzien van de Betuwelijn is waarlijk een verademing.

Niet kijken naar de toekomst of leefbaarheid van Nederland. Nee, alleen: hoe houden we de groei er in!

Zinnig is het dan ook om deze commissie te laten adviseren over de aanstaande uitbreiding van Schiphol, Zestienhoven, de HSL-lijn, enzovoort.

Uitkomst verzekerd!

SCHIPLUIDEN Peter Dalhuizen

Cijfers

Met verbazing vernamen wij dat de commissie-Hermans de kosten van de Betuwelijn nog steeds op 7,4 miljard raamt. Over de omvang en opbouw van deze kosten, oorspronkelijk door het Centraal Planbureau (CPB) geraamd, hebben wij ernstige twijfels.

In het in september 1994 uitgekomen rapport De Betuweroute getoetst van de econoom dr F. Muller wordt gewezen op ernstige fouten in de berekening van het CPB. De werkelijke kosten zullen dan ook hoger uitvallen dan de genoemde 7,4 miljard.

Ook het CPB staat niet achter zijn eigen berekeningen. C. Eigenraam van het CPB gaf in oktober 1994 toe dat deze voor verbetering vatbaar zijn: 'Wij hebben alleen gekeken naar wat de Betuwelijn oplevert vanaf het moment dat hij in gebruik wordt genomen. De kosten stonden niet centraal, die staan in andere onderzoeken.'

Het is verbazingwekkend dat de commissie Hermans rustig verder bouwt op cijfers waarvan de onjuistheid is aangetoond. Wil de commissie de Betuwelijn er bewust 'door drukken' en zich met behulp van onjuiste cijfers rijk rekenen? Of heeft zij haar huiswerk niet gedaan en het rapport-Muller over het hoofd gezien?

In beide gevallen reden genoeg om er op aan te dringen dat de besluitvorming met meer zorg zal worden onderbouwd.

ROTTERDAM H. van den Hooven

K. Weber

Kosten vs. milieu

Waarom heeft de politiek de parallel met de Oosterscheldedam niet getrokken: kosten versus milieu. Dank zij veel hogere directe kosten is rond de Oosterschelde de veiligheid gegarandeerd en floreren de mosselvisserij en het watertoerisme.

Het Betuwelijntraject passeert in het westen een dichtbevolkt gebied en in het midden en zuiden een uniek landschap. Alle reden om te kiezen voor een ondergrondse oplossing, die nauwelijks belastend is voor milieu en omwonenden.

De bouw alleen al stimuleert de werkgelegenheid en de economische activiteit enorm. Denkbaar is daarom dat de schatkist van de begrote 7,4 miljard een enorm bedrag aan loon-, inkomsten-, vennootschapsbelasting en BTW zal terugzien.

Daardoor is er ruimte voor een iets duurder en duurzamer produkt.

DEN HAAG J. Bolier

IJzeren Rijn

Op de voorpagina van de Volkskrant van 24 januari wordt op het kaartje bij het artikel over de Betuweroute ook de 'IJzeren Rijn' aangegeven. Het aangegeven tracé is echter niet de 'IJzeren Rijn', doch de huidige route van de goederentreinen van Antwerpen naar Aken en verder.

Met de 'IJzeren Rijn' wordt de route Antwerpen-Herentals-Mol-Neerpelt-Weert-Roermond-Dalheim en verder bedoeld. Deze spoorlijn is destijds aangelegd om te concurreren met de achterlandverbindingen van Rotterdam over de Rijn. Vandaar de naam 'IJzeren Rijn'.

Dit traject is nu nauwelijks geschikt voor intensief gebruik. Een deel is niet geëlectrificeerd en slechts enkelsporig. Als alternatief voor de Betuwelijn zouden hier ook forse investeringen gedaan moeten worden.

BREDA Marnix van Boetzelaer

Meer over