Fiscus maakt duizenden 'kleine foutjes' bij toeslagen

De Belastingdienst heeft 90 duizend zorg- en huurtoeslagen overgemaakt naar andere rekeningnummers dan de aanvragers hadden opgegeven. Ook loopt de uitbetaling van de ruim 200 duizend toeslagen vertraging op, waardoor deze bedragen pas in de eerste week van januari worden overgemaakt....

Dat heeft minister Zalm geantwoord op vragen vanTweede-Kamerlid Agnes Kant van de SP. Bij de partij warenhonderden meldingen binnengekomen van mensen die eind decembernog geen zorg- en huurtoeslagen hadden ontvangen.

Volgens Zalm zijn de late en foutieve uitbetalingen'schoonheidsfoutjes' in een verder zo goed als vlekkeloosverlopen operatie, waarbij de Belastingdienst in totaal ongeveer5,5 miljoen betalingen verrichtte; allemaal tegemoetkomingen inde kosten van het huren van een woning of vanwege de nieuwezorgverzekering.

Zalm garandeert dat de problemen bij de volgendeuitbetalingsronde, in januari, verholpen zullen zijn. Mensen bijwie het geld naar een foutief of verouderd rekeningnummer isovergemaakt, kunnen met een telefoontje naar de Belastingdienstorde op zaken stellen, zegt Zalm. Tot nu toe hebben vierduizendmensen op deze manier alsnog hun toeslag ontvangen.

Volgens Zalm zijn de geconstateerde fouten onvermijdelijk bijeen mega-operatie als de eerste uitbetaling van de zorg- enhuuurtoeslag. De minister heeft geen structurele miskleunen inde uitvoering geconstateerd.

Een deel van de toeslagen die de Belastingdienst heeftuitgekeerd, zijn voorlopige toekenningen. Dat heeft te maken methet feit dat een deel van de aanvragers onvoldoende gegevensheeft opgegeven aan de Belastingdienst. Zalm verwacht dat hetgros van de uitgekeerde zorgtoeslagen - dus ook de voorlopigetoekeningen - niet in een later stadium wordt bijgesteld.

De voorschotten op de huurtoeslag - die de huursubsidie per1 januari vervangt - kunnen volgens hem nog wel wordenaangepast. De Belastingdienst neemt vooralsnog de hoogte van dehuursubsidie als leidraad bij het vaststellen van de huurtoeslag.Ook heeft het overlijden van aanvragers invloed hebben op dehoogte van de toeslagen.

Het gros van de toeslagen is volgens Zalm op 20 decemberuitgekeerd. Tijdens deze operatie werden op een dag 4,5 miljoentoeslagen overgemaakt, en deed de Belastingdienst nog eens300 duizend 'nihil-beschikkingen' op de post. Dat zijn brievenwaarin de dienst meedeelt dat de aanvragers geen recht hebben opde toeslag.

Meer over