'Er moeten hier blijkbaar eerst slachtoffers gaan vallen'

Een ongeluk komt in Zeeland zelden alleen: als er iets aan de hand is, kan de ambulance zelden of nooit op tijd zijn....

ZEELAND heeft een 'zeer sober' plan opgesteld voor de bemanning van ambulancediensten en spreiding over de provincie. Het plan is zo zuinig, dat gedeputeerde Gert de Kok (volksgezondheid) erkent dat op bepaalde plekken in de periferie ambulances nooit binnen de wettelijk vastgestelde tijdslimiet van vijftien minuten ter plekke kunnen zijn. Toch komen de Zeeuwse ambulances ook in dat geval al tekort: bijna vier miljoen gulden per jaar.

Om aan de financiële eisen te voldoen, hebben ze gedreigd de paraatheid en dienstverlening met ingang van volgende maand te verminderen. 'Volstrekt onaanvaardbaar', briest De Kok op het Zeeuwse provinciehuis. 'Er moeten blijkbaar slachtoffers vallen voordat de minister wil luisteren.'

- Hoe nijpend is de situatie?

'We hebben elf miljoen gulden nodig en krijgen slechts zeven miljoen. We komen eenderde van de financiering tekort. Met kunst en vliegwerk is de kwaliteit van de zorg tot dusver gehandhaafd. De ambulances worden gaande gehouden met geld van de ziekenhuizen, wat ten koste gaat van hun andere budgetuitgaven. Gemeenten passen op grote schaal geld bij. Op Walcheren springt de regionale brandweer bij door ook ambulancediensten te rijden. Er wordt op bepaalde mensen enorme roofbouw gepleegd. Dat kan zo niet langer.'

- Hoe is die situatie ontstaan?

'Het probleem is dat de specifieke Zeeuwse situatie niet is in te passen in het algemeen bekostigingssysteem van het COTG voor ambulancediensten. Zeeland is een dunbevolkte provincie met lange afstanden op merendeels tweebaanswegen met veel waterwegen als barrière. We hebben een aantal goede streekziekenhuizen, maar voor topklinische zorg moeten patiënten naar academische ziekenhuizen in Rotterdam of Gent worden gebracht. Dat zijn lange ritten, de ambulances zijn heel lang onderweg. De gemiddelde rit is hier veel langer dan bijvoorbeeld in Rotterdam. Het COTG-systeem is niet verfijnd genoeg. Dit is nu eenmaal een heel bijzonder gebied.'

- Wat verwacht u van minister Borst?

'Ik wil dat de minister consequent redeneert. De financiering moet de planning volgen. Zij zegt wel dat Zeeland zich aan de kwaliteitseisen moet houden. Nou, wij hebben ons huiswerk goed gedaan en een zeer sober plan opgesteld. Dat vindt Den Haag ook. Toch is er een groot financieel gat. En die consequentie wil de minister niet onder ogen zien.

'De bal ligt bij de minister. Als blijkt dat de landelijke normen niet toepasbaar zijn op Zeeland, dan moet ze óf de normen verder verfijnen óf - als dat te ingewikkeld wordt - een aparte regeling bedenken voor Zeeland.

'Wij willen een duidelijke uitspraak van de minister, die voor beroep vatbaar is. Als ze meent dat de paraatheid in Zeeland wel wat minder kan, dat ambulances pas na twintig minuten ter plekke hoeven te zijn, dat Zeeuwen kennelijk andere burgers zijn dan elders in Nederland, dan moet ze dat maar zeggen. Maar dan gaat ze wel tegen haar eigen regels en wetten in, en dan stappen wij naar de rechter. Op Texel heeft de ambulancedienst in een soortgelijk geval gelijk gekregen van de rechter.'

Meer over