Eigen bijdrage naar inkomen vindt weerklank

Een kamermeerderheid van PvdA, D66 en CDA wil dat het eigen-bijdragesysteem voor het ziekenfonds volgend jaar wordt vervangen door een stelsel van inkomensafhankelijke bijdragen....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

De kans dat de kamermeerderheid haar zin krijgt, is klein. Voor invoering van een nieuw stelsel voor het huidige systeem - dat pas één jaar van kracht is - is het erg kort dag. Tijdens een kamerdebat over de eigen bijdragen werd donderdag duidelijk dat hierover waarschijnlijk pas in een nieuw regeerakkoord afspraken worden gemaakt.

De eigen bijdragen vormen al sinds het regeerakkoord een twistappel binnen de coalitie. De afspraak om een eigen risico voor het ziekenfonds in te voeren werd vervangen door een systeem waarbij elke verzekerde een vaste bijdrage betaalt voor ziekenhuis, specialist, medicijnen et cetera, met een maximum van 200 gulden.

Volgens de PvdA en D66 werpt dit een drempel op voor de lage inkomens. Daarom werd afgesproken het systeem in 1998 weer te vervangen door een stelsel van inkomensafhankelijke bijdragen.

Voor ambtenaren bij gemeenten en provincies - allen ondergebracht bij dezelfde verzekeraar - werkt dat systeem al jaren tot ieders tevredenheid.

Minister Borst van Volksgezondheid is weliswaar voorstander van dit systeem, maar voelt er weinig voor het nu geldende systeem al na een jaar weer te verlaten.

Meer over