Een coca-boer moet drugs gaan bestrijden in Bolivia

De populariteit van de Boliviaanse president Morales is verder gestegen na zijn verkiezingswinst. 'Het vaderland is voor iedereen', zegt hij....

De hoogste autoriteit belast met de drugsbestrijding inBolivia wordt een cocalero, een coca-boer. President Evo Morales,zelf afkomstig uit de vakbond van de coca-boeren, houdt de naamvan de nieuwe antidrugstsaar nog even achter de hand. Maar hijgelooft stellig dat de oorlog tegen de narcomafia's het best inhanden is van iemand die het verschil tussen coca en cocaïnegrondig kent.

'Cocaïne nul, maar niet coca nul', herhaalde de eerste totpresident gekozen indiaan zondag in zijn inauguratierede. 'Wijzijn ervan overtuigd dat de drugshandel een kwaad voor de helemensheid is, maar wij zullen ons niet onderwerpen aan chantage.'

Het is nog onduidelijk of Evo, zoals hij kortweg wordtgenoemd, de uitroeiingscampagnes van de coca volledig zalstopzetten of slechts zal beperken. Het kauwen van cocabladerenof het drinken van de thee is een traditie van duizenden jarenonder de indianen in het Andes-gebied.

De nieuwe president maakte zijn opmerkingen in het bijzijnvan de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Shannon.Een dag eerder ontmoetten de twee elkaar. Evo Morales riep bijdie ontmoeting de Verenigde Staten op samen een alliantie tevormen tegen de internationale drugshandel.

Ondanks eerdere dreigementen uit Washington lijkt de relatietussen het Bolivia van Evo en de VS een redelijke start tehebben. Niet in het minst door de opstelling van de huidigeAmerikaanse ambassadeur in La Paz. Deze Democraat is aanzienlijkgematigder dan zijn voorgangers, die zich altijd openlijk in deBoliviaanse politiek mengden en de nieuwe president in hetverleden uitmaakten voor drugshandelaar.

De presentatie maandag van de nieuwe Boliviaanse regering,die wordt gedomineerd door linkse intellectuelen envakbondsleiders, was een illustratie van de politiek die deAyamara-indiaan Morales wil voeren.

Zoals beloofd zijn de ministeries voor inheemse zaken envrouwenzaken afgeschaft, omdat het discriminerend is aparteministeries voor de meerderheid van de bevolking te hebben.

Maar de blanke minderheid heeft niets te vrezen, grapte Evovorige week: want 'wij zullen geen speciaal ministerie voorblanken openen.'

Symbolisch voor de anti-neoliberale politiek die Boliviagaat voeren, is de oprichting van een ministerie voor Water. Eneven symbolisch is de minister die dit ministerie gaat leiden:Abel Mamani, de voorman van de buurtcomite's in El Alto, deopstandige bovenstad van La Paz, die vorig jaar het Fransewaterleidingbedrijf Suez dwongen zich terug te trekken.

De staat neemt de publieke diensten weer over, verklaardeEvo. 'Want de privatisering van het water is een schending vande mensenrechten'.

De buitenwereld zal de nieuwe wind in La Paz in eersteaanleg vooral merken in de persoon van David Choquehuanca, netals de president een Aymara-indiaan, die is benoemd tot ministervan Buitenlandse Zaken.

De Bolivianen lijken in grote meerderheid bereid desocialist Evo een serieuze kans te geven. Met 54 procent haaldehij in december meer stemmen dan welke voorganger ook, maar uiteen opiniepeiling blijkt dat het vertrouwen in hem is opgelopentot 74 procent.

Die stijging is mede te danken aan zijn wereldtoerneevoorafgaand aan zijn installatie, waarin hij zich als aanzienlijkgematigder en diplomatieker ontpopte dan in zijn dagen alsactievoerder. La Paz verkeert al dagen in een feestroes, metmassabijeenkomsten die anders dan gebruikelijk in het recenteverleden niet door de politie met traangas uiteengejaagd worden.

Een open vraag is nog hoe groot de invloed zal zijn vanvice-president Alvaro García Linera. De 43-jarige mathematicusen socioloog Linera was begin jaren negentig lid van eenguerrillagroep en zat na zijn arrestatie vijf jaar in degevangenis. Linera wordt veelal afgeschilderd als een ouderwetsejaren zestig-marxist, compleet met verjaard jargon.

Tijdens een toespraak tot de feestende menigte zondagavondherhaalde hij keer op keer het belang van een sterke staat: 'hetvaderland staat boven iedereen'. Om af te sluiten met de woorden'alles voor het vaderland, niets tegen het vaderland', die sterkdoen denken aan frasen van Fidel Castro.

Bolivia heeft ook een nieuwe eerste dame. Evo Morales isniet getrouwd, hoewel hij wel een dochter van vijf heeft. Derepresentatieve functie van first lady zal worden waargenomendoor zijn oudste zus Esther, eigenaresse van een slagerij in destad Oruro.

Meer over