Dijkstal neemt grootste pijn ambtenaren weg

Het dreigende conflict bij de rijksambtenaren is voorlopig van de baan. Minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken en de ambtenarencentrales hebben nadere afspraken gemaakt over het behoud van de werkgelegenheid bij het rijk....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Van een absolute werkgelegenheidsgarantie van de rijksoverheid is echter geen sprake, maar de bonden menen dat de 112 duizend rijksambtenaren gedurende deze kabinetsperiode verzekerd zijn van hun baan. Hetgeen overigens niet betekent dat ze dezelfde baan behouden. De departementen zullen zich nadrukkelijk inspannen gedwongen ontslagen te vermijden.

Verder is afgesproken dat de afbouw van de onregelmatigheidstoeslag op zaterdag (de toelage van 45 procent daalt naar 25 procent) voor sommige groepen wordt vertraagd. Ook wordt het maximumloon van de ambtenaren in de loonschalen zeven tot en met negen (de middeninkomens) iets verhoogd.

De ambtenarencentrales reageren in het algemeen verheugd over de aanpassingen. De grootste ambtenarenbond AbvaKabo zal de uitkomst positief aan zijn leden voorleggen. De christelijke bond CFO vindt dit akkoord beduidend beter dan het voorgaande en zal neutraal adviseren. Hetzelfde zal het ambtenarencentrum doen. Alleen de CMHF (hogere ambtenaren) is pessimistisch. Deze bond wilde een beter afspraak over vrije tijd in de vorm van 24 roostervrije dagen.

De eerdere afspraken over een salarisverhoging van 1,25 procent, verdergaande flexibilisering en verkorting van de gemiddelde werkweek van 38 naar 36 uur zijn onveranderd gebleven. Op 9 september komen de onderhandelaars weer bij elkaar.

Meer over