De Bilt blijft in beroering

Maandag treedt in De Bilt een nieuw college van B en W aan. Eenheid was de bedoeling, maar nieuwe schermutselingen dienen zich aan....

TEKST MICHIEL HAIGHTON

Het was al een bonte stoet, de gemeenteraad van De Bilt, met tien fracties, waarvan vijf eenmansfracties SP, Christen Unie, SGP, ORF (Onafhankelijke Raadsfractie) en ABBB (Algemeen Belang De Bilt-Bilthoven). Maar in het nieuwe college, dat vanaf maandag zitting neemt in de banken, zet die teneur zelfs nog verder door.

Ten overstaan van verbouwereerde collega's maakte VVD'er Ank Schoorel (59), gepensioneerd advocaat tijdens de laatste raadsvergadering in de oude samenstellingbekend dat ze voortaan door het leven zal gaan als 'onafhankelijk liberaal raadslid'.

Aanleiding vormt het besluit van de VVD om het raadslid Han IJssennagger in het dagelijks leven eigenaar van het Bureau voor Informatieverstrekking en Managementbegeleiding in Utrecht voor te dragen als wethouder voor het nieuwe college van B en W. Schoorel, die zelf ook kandidaat was voor deze post, kan zich niet met deze benoeming verenigen. Ze vindt IJssennagger Dat zit zo. 'onbetrouwbaar'.Schoorel en IJssennagger waren in een voorafgaande collegeperiode beiden wethouder. IJssennagger, tussen 1998 en 2000 verantwoordelijk voor Financi moest zijn functie opgeven toen bleek dat er sprake was van belangenverstrengeling. Dat had te maken met een door de gemeente De Bilt geweigerde bouwvergunning voor zijn huis in Bilthoven-Noord, waartegen hij in beroep ging. Als privrsoon ging hij dus bij zichzelf als wethouder in beroep.

Aan deze politieke zonde tilt Schoorel niet heel erg zwaar. 'Zoiets kan voorkomen bij iemand die in een publieke functie werkzaam is. Er is immers ook sprake van een privven.'

Wat bij Schoorel wklemt, is de manier waarJssennagger met de belangenverstrengeling omging. 'In plaats van tijdig de fractie en het college op de hoogte te brengen, werden zaken verzwegen, onthield de heer IJssennagger zich er niet van om bij beraadslagingen over soortgelijke zaken de opinie te beloeden en heeft hij pas na grote druk afstand gedaan van zijn collegeplaats.'

Bovendien, voegt Schoorel daar vinnig aan toe, bleek dat IJssennagger 'zich niet aan afspraken binnen het team kon of wilde houden'.

Om juist hnu tot wethouder te benoemen, nee, daar begrijpt Schoorel helemaal niets van. In het bijzonder niet omdat het volgens haar mede de VVD was h partij en die van IJssennagger die het college van B en W eind vorig jaar naar huis stuurde met grote woorden over ethiek en moraal.

De burgemeester van De Bilt VVD had, ondermeer, een handtekeningstempel van de gemeentesecretaris valselijk gebruikt. Ontoelaatbaar, vond de VVD. 'Burgers van deze gemeente hebben recht op een betrouwbaar college en op een college dat van onbesproken gedrag is', aldus de VVD vorig jaar.

Door IJssennagger nu als wethoudervoor te dragen houdt de VVD-fractie zich niet aan deze uitgangspunten, vindt Schoorel, die het overigens zegt te betreuren dat door haar afsplitsing van de VVD w een eenmansfractie aan de raad wordt toegevoegd. 'Maar ik wil trouw blijven aan de normen die zijn gesteld en mijzelf recht in de ogen blijven kijken.'

Han IJssennagger zelf wil weinig woorden vuil maken aan de uitspraken van Schoorel. Hij wijst erop dat zowel het bestuur als de fractie van de VVD in De Bilt zich 'unaniem' achter zijn kandidatuur hebben geschaard.

Hij vindt het 'politiek onhandig, onverstandig en onprofessioneel van mevrouw Schoorel'.

Het is niet de eerste keer dat zich bij de VVD in De Bilt een afsplitsing voordoet. In 1999 verliet Robert-Jan van Gent de partij. Een conflict over de samenstelling van de kieslijst lag daaraan ten grondslag. 'De lijst werd op een manier samengesteld die mij niet aanstond, om het mild uit te drukken.' Van Gent vertegenwoordigt in de raad nu de eenmansfractie Algemeen Belang De Bilt-Bilthoven.

En nog zijn de strubbelingen voor de VVD niet voorbij. De kans is groot dat binnen enkele dagen nemand de partij verlaat om voor zichzelf te beginnen: Renraafsma. Daarmee zou de zevende eenmanspartij een feit zijn.

Graafsma is nog geen raadslid, maar wel de eerstvolgende op de kieslijst van de VVD die in aanmerking komt om de vrijgekomen zetel van de nieuwe wethouder IJssennagger in de raad op te vullen. Om het nog ingewikkelder te maken: Graafsma was lijstrekker van de VVD bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, kwam in de raad, stapte op uit ontevredenheid, maar wil nu zijn plek dus weer opeisen.

Maar Graafsma (44), organisatieadviseur van beroep, is niet voornemens de VVD in de gemeenteraadte vertegenwoordigen. Ruzie met fractievoorzitter Jan van Eijken die hij 'onbetrouwbaar' noemt ligt daaraan ten grondslag. Woorden van gelijke strekking gebruikt Van Eijken overigens ook om Graafsma te karakteriseren. Graafsma zou volgens Van Eijken lid van meerdere politieke partijen zijn. 'Hoe kun je dan namens de VVD een raadszetel innemen?' Maar dat doet Graafsma dus ook niet. 'Ik ben bezig met de oprichting van een nieuwe politieke partij.'

De naam heeft hij zojuist gedeponeerd: 'De Bilt in Beweging.' En daarmee is geen woord teveel gezegd.

Meer over