CDA-wethouder hekelt gedrag eigen fractie

Onlangs zegde een raadsmeerderheid in De Bilt het vertrouwen op in het college van B en W. Zelf zijn de bestuurders zich van geen kwaad bewust....

TEKST MICHIEL HAIGHTON

Er is veel mis in De Bilt qua financiën, personeelsbeleid en de bestuurlijke organisatie, maar de miscommunicatie spant toch wel de kroon. Of het nu om de communicatie tussen burgers en college of die tussen raad en college gaat, er zit altijd veel ruis op de lijn.

Tijdens de gewraakte raadsvergadering van donderdag 18 december waarin het college van B en W naar huis werd gestuurd, was nog een treffend voorbeeld van die miscommunicatie te aanschouwen. Of moeten we zeggen: misleidende communicatie?

Nadat een motie van wantrouwen van de oppositiepartij VVD was aanvaard, mede namens collegepartij CDA, vroeg een geemotioneerde wethouder Jeanne Slok (CDA) het woord. Zij wilde 'mede namens het dagelijks bestuur van het CDA' een verklaring voorlezen.

In een muisstille raadszaal hekelde Slok, die nog eens herhaalde 'mede namens het dagelijks CDA-bestuur te spreken', in niet mis te verstane woorden het 'niet te tolereren gedrag' van haar CDA-fractie. Die had, door de motie van wantrouwen tegen haar en haar collega's te steunen 'het aanzien van de politiek ernstig geschaad'.

Over zichzelf oordeelde Slok opmerkelijk milder. In derde persoon enkelvoud sprak zij de woorden: 'De wethouder heeft naar eer en geweten gehandeld en kan de kiezer recht in de ogen kijken.'

Wie Slok vanaf heden mogelijk minder makkelijk in de ogen kan kijken, is de voorzitter van het dagelijks bestuur zelf. De verklaring blijkt namelijk niet namens hem te zijn opgesteld. 'Het waren haar woorden, niet die van het dagelijks bestuur', laat Jelle Vermeulen in een reactie weten. CDA-fractievoorzitter Evert van Voorst zegt niet verbaasd te zijn over de 'misleidendewoorden' van de wethouder. 'Het is Jeanne Slok ten voeten uit.' Slok zegt desgevraagd te blijven bij haar uitspraak dat ze heeft gesproken namens het voltallige bestuur.

Open en eerlijk communiceren. In het gemeentehuis van De Bilt lijkt dit een onmogelijke opgave. Verschillende interne en externe organisatiedeskundigen hebben zich al over het probleem gebogen.

In een kritische analyse over de interne organisatie schreef de ex-gemeentesecretaris Yolanda van Doeveren deze zomer nog dat 'ondanks alle trainingen en professionaliseringstrajecten' de communicatie onder de maat blijft. Een van de voornaamste oorzaken volgens haar: verkeerd voorbeeldgedrag van het gemeentebestuur.

'Er is sprake van veel misverstanden, onduidelijkheid, ruis, roddel en gebrek aan openheid. Er wordt veel tijd gestoken in interpretaties van gebeurtenissen, wandelgangoverleg en suggestieve opmerkingen. Er wordt over in plaats van met mensen gesproken.'

Vier externe organisatiedeskundigen die momenteel de gemeentelijke organisatie doorlichten, constateren een vrijwel identiek beeld. In hun 'voorlopige conclusie' die zij in oktober aan de raad presenteerden, wordt gerept van 'anarchie' in het gemeentehuis en 'roofbouw' op het ambtelijk apparaat. Er zou bovendien sprake zijn van 'vriendenclubjes' die bij elkaar bescherming zoeken en conact met anderen vermijden. Het college zou de 'hiërarchische verhoudingen' negeren en daarmee hoge ambtenaren bruskeren.

Het college lijkt zich intussen van geen kwaad bewust. Of in elk geval niet te begrijpen waarom het het veld heeft moeten ruimen. In een schriftelijke verklaring schrijft het college op verongelijkte toon dat 'het ontbreken van politiek draagvlak' de reden voor de motie van wantrouwen 'lijkt' te zijn. En dat het besluit een 'dieptepunt' in het bestuurlijk functioneren van de gemeente De Bilt is, vooral gezien de grote beslissingen die op financieel en ander gebied genomen moeten worden.

Meer over