CDA-program reserveert 2 miljard voor gezinsbeleid

Het CDA wil twee miljard gulden uittrekken voor familie- en gezinsbeleid. Dit blijkt uit het concept-verkiezingsprogramma van het CDA, Samen leven doe je niet alleen, dat dinsdag wordt gepresenteerd....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Het gezinsbeleid is het eerste van vijf kernpunten waar het CDA op tamboereert. Kernpunt in de CDA-wensen is dat zorg en opvoeding voor gezin en familie met werk kunnen worden gecombineerd. De overheid moet waar nodig financieel bijspringen.

Driehonderd miljoen reserveert het CDA om de kinderbijslag voor het eerste kind te verhogen. Ook moet de hoogte van deze toelage worden verbonden aan de koppeling van lonen en uitkeringen.

Voor gezinnen die zorgtaken en arbeid willen combineren, wordt 300 miljoen uitgetrokken. Eenzelfde bedrag gaat naar buitenschoolse en kinderopvang. Voor de reparatie van de Algemene Nabestaandenwet en een kindertoelage voor bijstandgerechtigden wil het CDA 1,1 miljard gulden uittrekken.

De partij wil de verlofregelingen uitbreiden en bij wet regelen. Er moet een calamiteitenverlof komen, waardoor mensen die met ziekte of onverwachte familieomstandigheden kampen, een aantal dagen kunnen vrijnemen.

Ouders moeten de mogelijkheid krijgen het eerste levensjaar van hun kind geheel zorg te dragen voor de opvoeding. Het bestaande zwangerschapsverlof wordt dan gecombineerd met een langer, wettelijk ouderschapsverlof. Ouders moet kunnen kiezen tussen een verlof van 4,5 maand fulltime of 9 maanden part-time.

Willen ouders voor een beperkt aantal jaren uit het arbeidsproces om voor hun kinderen te zorgen, dan moet er een terugkeerregeling mogelijk zijn. De werkgever mag dan verlangen dat de werknemer zich in deze periode bijschoolt.

Het CDA wil een afschaffing van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders die een kind tot twaalf jaar hebben. Als het thuiswonende kind tussen de twaalf en achttien jaar oud is, kijkt de sociale dienst per geval of de ouder moet solliciteren. Ook kunnen de sociale dienst en het arbeidsbureau de bijstandsgerechtigde vader of moeder met een kind vanaf het vijfde jaar jaar benaderen voor deeltijdbanen of scholing.

De christen-democraten laten hun verkiezingsprogramma uit twee delen bestaan: een politiek manifest over de plaats waar het CDA staat en wat het beoogt. Het tweede deel is een werkprogramma waarin maatregelen worden voorgesteld.

Meer over