CDA'ers, kom in opstand tegen top

Wat men ook vindt van Wilders, hij is een betere politicus dan menigeen van zijn tegenstrevers. Zijn inschattingsvermogen is vele malen groter dan dat van bijvoorbeeld Bos, die in 2007 begon met het effenen van het pad naar de troon waarop Cohen zou moeten plaatsnemen....

J. van WierstAlmere Joanne van AalstAlphen aan den Rijn Michel BuijsLeiden D. de BoerOmmen René KoekkoekAmsterdam Erik Maassen en Voorschoten

PVV en Paarsplus
Wat een selectieve verontwaardiging, ook bij columnist Pieter Hilhorst, omdat de PVV in het kabinet komt, een partij die een minderheid haar grondrechten wil ontnemen. Waarom heb ik diezelfde mensen nooit gehoord toen Paarsplus aan het onderhandelen was? Deze links-liberale partijen (PvdA, GroenLinks, D66, VVD) willen gelovigen hun grondwettelijke vrijheid van onderwijs ontnemen. Om over de vrijheid van godsdienst en vereniging (SGP) maar niet te spreken. Doe niet net alsof de PVV hierin anders is dan andere partijen. Ja, de PVV richt zich op de islam en linkse partijen op het christendom. Verder zie ik geen enkel verschil.

Vergilius
Ooit beet Frits Bolkestein Hans Janmaat toe, toen deze hem wilde steunen in een debat over immigratie: non tali auxilio nec defensoribus istis (geen behoefte aan hulp van dien aard, noch aan dat soort verdedigers). CDA en VVD doen er goed aan zich deze woorden van Vergilius te binnen te brengen, nu zij een minderheidskabinet willen vormen met gedoogsteun van een beweging die veel Nederlanders in problemen probeert te brengen louter vanwege het dragen van een hoofddeksel.

Laat PVV regeren
Als er een rechts minderheidskabinet moet komen, waarom wordt dan niet gesproken over VVD+PVV en het CDA als ‘gedoger’? Laten de twee winnende partijen nu eens het voortouw nemen (zoals Verhagen aanvankelijk nog eiste) in plaats van het verliezende CDA. En: laat de PVV ook regeringsverantwoordelijkheid nemen in plaats van op makkelijke wijze steeds stemmen te trekken.

CDA’ers weer buitenspel
CDA-congressen kenmerken zich door gezapig ja-knikken. Elke kritiek wordt gesmoord. Met alle gevolgen van dien. De desastreuze verkiezingsnederlaag van het CDA van 9 juni is grotendeels te verklaren uit het feit dat de partijtop geen oog had voor de standpunten van zijn leden. Zo wisten de meeste CDA’ers dat Balkenende niet de juiste persoon was om de verkiezingskar te trekken. De hiërarchische verhoudingen binnen de partij maakten het echter onmogelijk de van bovenaf opgelegde koers te wijzigen. Je zou verwachten dat twintig zetels minder en twee maanden later lessen zijn getrokken uit dit debacle. Het tegendeel is het geval. In de gezamenlijke verklaring van VVD, CDA en PVV van afgelopen vrijdag onderschrijft het CDA het islam-standpunt van de PVV te accepteren. Wederom wordt de achterban van het CDA buitenspel gezet. Er klinkt wat protest, maar van fundamentele kritiek, laat staan een opstand van de leden, is geen sprake. Ik achtte het CDA altijd een fatsoenlijke partij die pal staat voor levensbeschouwelijk pluralisme. De CDA’ers moeten voorkomen dat hun opnieuw van bovenaf een verwerpelijk besluit door de strot wordt geduwd. Regeren met gedoogsteun van de PVV zou anders wel eens het einde van de partij kunnen betekenen.

SP niet progressief?
Een beetje moe word ik van de manier waarop het woord progressief wordt ‘geframed’. Michiel van Hulten maakt zich er schuldig aan (Opinie & Debat, 30 juli), net zoals veel PvdA’ers, GroenLinksers en D66’ers. De SP zou volgens hen niet progressief, maar conservatief zijn. Het begrip progressief betekent verandering, maar niet elke verandering. Wilders wil ook veel veranderen, maar wordt toch door niemand als progressief gezien. Het begrip progressief staat dus niet alleen voor verandering, maar ook voor verbetering van de samenleving. Hierin is het uitgangspunt van de SP niet anders dan van PvdA, GroenLinks en in mindere mate D66: Nederland moet socialer, rechtvaardiger en groener worden. Het geeft geen pas de SP stelselmatig te negeren als er over progressieve samenwerking wordt gesproken. De SP was juist de partij die hiertoe al voor de verkiezingen opriep.

Maar is de SP niet conservatief? Nee. De SP verdedigt wel verworven rechten, zoals de pensioenleeftijd van 65 jaar, maar het verdedigen van een verworven recht is niet per se conservatief. Het is toch ook niet conservatief het verbod op kinderarbeid uit 1871 te verdedigen? Zowel invoering van het pensioen als het verbod op kinderarbeid betekenden een verbetering van de leefomstandigheden van veel mensen. Het is niet progressief dit soort verbeteringen terug te draaien, het is progressief ze nog verder te verbeteren. Dat wil de SP.

Meer over