Burqaverbod ongewenst

Tot verrassing ook van de Tweede Kamer zelf, sprak een meerderheid van de volksvertegenwoordigers zich dinsdag uit voor een verbod op het dragen van een burqa in het openbaar....

Hoe klein het aantal vrouwen dat een burqa draagt op dit moment ook is,de motie stelt een serieuze kwestie aan de orde. Hoe kan worden voorkomendat de islam vrouwen van hun vrijheid berooft? Als vrouwen vrijwillig voordit kledingstuk kiezen, moeten zij dan toch tegen zichzelf worden beschermdvanuit de wetenschap dat dit hun kans op werk en de mogelijkheid opvolwaardige wijze deel te nemen aan de Nederlandse samenleving tot nulreduceert?

Voor de voorstanders van een verbod ligt de zaak eenvoudig. De burqa ishet symbool van de onderdrukking en achterstelling van moslimvrouwen enmaakt daarbij ieder normaal contact met anderen onmogelijk. Of een burqawordt opgedrongen of niet, je op een dergelijke manier isoleren past nietin een open en vrije samenleving.

Artikel 1 van de Grondwet bepaalt dat burgers in gelijke gevallengelijk moeten worden behandeld en verbiedt discriminatie op onder meerreligieuze gronden. Dit artikel staat een exclusief verbod op het dragenvan een burqa in de weg. In dat geval zou het voor iedereen moeten worden verboden gemaskerd of anderszins onherkenbaar over straat te gaan. Ook hetdragen van een bivakmuts valt dan onder het verbod. Sommige gemeentenhebben uit oogpunt van openbare orde en veiligheid reeds een dergelijkebepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen.

Langs deze weg zou een burqaverbod kunnen worden ingevoerd zonder datformeel sprake is van discriminatie van moslims. Blijft staan dat dit eengelegenheidsargument is dat voorbijgaat aan de kern van de zaak. Dat eenburqa moslimvrouwen in hun vrijheid beperkt, wil nog niet zeggen dat allemiddelen zijn toegestaan hen te 'bevrijden'. In een liberale rechtsstaatpast uiterste terughoudendheid bij het opleggen van regels aan gedrag enkleding. Dwang kan hier bovendien een averechts effect hebben. Het dragenvan een burqa wordt zo nog meer een daad van verzet tegen de normen enwaarden van de westerse samenleving.

Dat het hier om meer gaat dan een persoonlijke voorkeur voor een bepaaldkledingstuk, is een terechte tegenwerping. Dan nog lijkt het verstandigereen burqaverbod te beperken tot situaties en beroepen waarkledingvoorschriften een aanwijsbare functie hebben. Een leerling moetkunnen communiceren met zijn of haar docent, een conducteur op de tram moetzich kunnen verstaan met zijn passagiers. Om dat te regelen, is geenlandelijke wetgeving nodig. Reageren? volkskrant.nl/commentaar

Meer over