Bisschop breekt met museum

Bisschop Hurkmans van Den Bosch wil niet langer praten met het Bijbels Openluchtmuseum en beraadt zich op juridische stappen. Hij heeft het overleg met het museumbestuur afgebroken uit woede over de eenzijdige oprichting van een burgerlijke beheersstichting die zeggenschap krijgt over de exploitatie van het museum....

'Het vertrouwen is gebroken', zegt woordvoerder Savelsberg van het Bossche bisdom. 'Dit is zo'n eenzijdige en onbehoorlijke stap, dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Het zou onlogisch zijn om nu nog verder overleg te plegen.'

Vorige week besloot het bestuur van de Heilig Land Stichting om het beheer van het Bijbels Openluchtmuseum toe te vertrouwen aan een nieuwe stichting onder burgerlijk recht. Volgens zakelijk directeur E. Lamers was die stap nodig om het museum te behoeden voor 'een eenzijdige ingreep door één persoon, namelijk de bisschop van Den Bosch'. Met de nieuwe stichting worden eigendom en exploitatie van het museum gescheiden.

Hurkmans was hoogst verbaasd over die eenzijdige maatregel. De afgelopen maanden hadden bisdom en museumbestuur volgens Savelsberg goed overleg gevoerd over de toekomst van het museum. De bisschop kon zelfs instemmen met de oprichting van de exploitatiestichting, maar wilde tegelijkertijd geen zeggenschap verliezen. Half mei eiste hij in een brief aan het museumbestuur dat zijn 'huidige positie en zeggenschap ten opzichte van het geheel van de Heilig Land Stichting (. . .) en museum volledig gehandhaafd blijven'.

Toen beide partijen daar niet uit kwamen, besloot het museumbestuur toch door te drukken. Volgens directeur Lamers was het noodzakelijk om snel duidelijkheid te verschaffen aan de financiers. Veel subsidieverleners, waaronder provincie en rijk, waren onrustig geworden over de koers van het museum, sinds bisschop Hurkmans in maart had verordonneerd dat Jezus Christus weer centraal moest komen te staan in het museum.

Uit onvrede met het multireligieuze museumbeleid ontsloeg de bisschop toen zelfs het bestuur en stelde een nieuw bestuur aan, bestaande uit vertrouwelingen. Het oude bestuur weigerde echter op te stappen, tekende formeel bezwaar aan bij de bisschop en dreigde de zaak zelfs voor te leggen aan het Vaticaan. Hurkmans trok het decreet vervolgens ijlings in en trad in overleg met het museumbestuur. Gedurende twee maanden van ingelaste 'mediastilte' probeerden beide partijen de impasse te doorbreken.

Het museumbestuur onder leiding van voormalig C & A-topman E. Schröder was vastbesloten om het multiculturele karakter van het museum te behouden. Het museum leidde jarenlang een kwakkelend bestaan als katholiek instituut. Maar sinds het museum de koers heeft verlegd en naast het christendom nu ook de andere godsdiensten uit het Midden-Oosten (jodendom en islam) laat zien, gaat het weer een stuk beter. Behoud van het multiculturele karakter is ook een eis van veel subsidieverleners.

Tegelijk met de oprichting van de exploitatiestichting heeft het museumbestuur kenbaar gemaakt nader overleg te willen met bisschop Hurkmans 'over de wijze waarop aan de door het bisdom gewenste betrokkenheid vorm en inhoud gegeven kunnen worden'. Volgens zakelijk directeur Lamers wordt gedacht aan een overlegorgaan of adviescommissie, waarin vertegenwoordigers van het bisdom kunnen meedenken over het museumbeleid. Lamers: 'Vooral over de invulling van de Via Orientalis, het Romeins-christelijke gedeelte, kan de bisschop veel zeggen. Dat is zijn specialiteit.' Aan het multireligieuze karakter kan hij niet meer tornen. Dat is verankerd in doelstelling van de exploitatiestichting.

Meer over