Bewoners van Wilnis naar rechter

Een groep van 23 bewoners en bedrijven uit Wilnis gaat alsnog proberen het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) aansprakelijk te stellen voor de dijkverschuiving van anderhalf jaar geleden....

Van onze verslaggever Marcel van Lieshout

Ook gemeente De Ronde Venen, waartoe Wilnis behoort, broedt op juridische stappen tegen het hoogheemraadschap. Op initiatief van de CDA-raadsfractie heeft de gemeente het Amsterdamse advocatenkantoor Boekel de Nerée gevraagd uit te zoeken of er schade kan worden verhaald. De gemeente vreest met een restschade van zeker vier miljoen euro te blijven zitten.

In Wilnis schoof in de vroege ochtend van 26 augustus 2003 zestig meter veendijk langs de Ringvaart het achterland in. Honderden inwoners moesten vanwege de wateroverlast hun huizen uit. Ook een aantal bedrijven liep forse schade op.

De totale schade van de dijkdoorbraak bedroeg zestien miljoen euro.

Mede op basis van een rapport van GeoDelft concludeerde de onderzoekscommissie-Houben eind vorig jaar dat er geen schuldige viel aan te wijzen voor de dijkverschuiving.

Die zou zijn veroorzaakt door verdroging. Volgens Houben 'was in het algemeen en vooral bij beheerders van veendijken niet de kennis aanwezig die deze dijkverschuiving als gevolg van droogte had kunnen voorkomen.'

Advocaat Van Regteren Altena, die namens 23 bewoners en bedrijven tegen het hoogheemraadschap procedeert, betwist deze visie. De raadsman baseert zich daarbij onder meer op bevindingen van onderzoeker Van Baars van de vakgroep waterbouw en geotechniek van de TU Delft.

Volgens Van Baars wijst historisch onderzoek uit dat veendijken door verdroging kunnen verschuiven en was bij het hoogheemraadschap al tien jaar bekend dat de dijk in Wilnis in slechte staat verkeerde.

'Het hoogheemraadschap is geregeld gewaarschuwd voor de zwakte van de dijk en heeft onvoldoende opgetreden', zegt Van Regteren Altena.

'Wie pretendeert exclusief verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid heeft een zeer zware zorgplicht. Bij het overmachtsverweer van AGV zijn kanttekeningen te plaatsen.'

Gedupeerden van de dijkverschuiving zijn voor een deel schadeloos gesteld via de zogenoemde WTS, de wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen. 'Schade aan bijvoorbeeld tuinen, tuinhuisjes, woonboten en beschoeiingen valt niet onder die wet', zegt Margreet Kokshoorn van de Stichting Rampenfonds Dijkdoorbraak Wilnis.

Dat fonds heeft een half miljoen euro in kas en kreeg 230 aanvragen voor financiële ondersteuning binnen.

Meer over