Belangrijkste bevindingen commissie-Havermans

De commissie-Havermans onderzocht of Nederland gevoelige gegevens over uitgeprocedeerde asielzoekers aan Congo verstrekte. Daarbij richtte ze zich op de periode 1999 tot heden....

BEVINDINGEN

- Nederland heeft geen inhoudelijke asielinformatie verstrekt aan de Congolese autoriteiten, maar bij in totaal zeker twintig uitgeprocedeerde asielzoekers zijn wel gegevens doorgespeeld waaruit valt op te maken dat ze in ons land asiel hadden aangevraagd.

- Bij elf formulieren van voor 2002 met vingerafdrukken was het vakje ‘asiel’ aangekruist. Bij vier andere Congolezen was op documenten, zoals werkbriefjes van de marechaussee, te zien dat ze asiel hadden aangevraagd. Ook dit jaar was in vijf gevallen bij de aanvraag van een vervangend reisdocument af te leiden dat de betrokkene asielzoeker was geweest.

- De administratie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) was jarenlang ondeugdelijk. Uit de administratie is daarom niet vast te stellen welke documenten daadwerkelijk aan de autoriteiten van landen van herkomst zijn gestuurd.

- De fouten zijn ‘abusievelijk’ gemaakt en zonder dat de IND-medewerkers zich daarvan bewust waren. Het is aannemelijk dat de onvolkomenheden vooral zijn te wijten aan onderbezetting en een gebrekkige administratieve ondersteuning.

AANBEVELINGEN

- Een onafhankelijke commissie moet toezicht houden op de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de voorbereiding daarvan.

- De registratie van het gebruik van dwangmiddelen en eventuele meldingen van incidenten bij de uitzetting van Congolese vreemdelingen moet beter.

- Nederland en Congo moeten op ministerieel niveau afspraken maken over de uitvoering van de terugkeer van oud-asielzoekers. Tot nu toe veranderden de afspraken vaak, omdat die op een te laag ambtelijk niveau werden gemaakt.

- Het asiel- en terugkeerbeleid moet transparanter. Het verbod op het verstrekken van asielgerelateerde informatie moet als algemeen beginsel worden vastgelegd in bijvoorbeeld de vreemdelingencirculaire, zodat duidelijk is dat dit verbod ook geldt voor ambtenaren van de IND.

Meer over