Afsluitdijk voldoet niet aan veiligheidsnormen

De Afsluitdijk en de primaire waterkeringen rond Noord-Holland voldoen niet op alle plekken aan de gestelde normen. Dat blijkt uit het rapport Toetsing primaire keringen 2005 van het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier....

Uit de testresultaten van Rijkswaterstaat blijkt dat het hoogste punt van de Afsluitdijk bij een extreme storm niet hoog genoeg is. ‘Er slaat in deze situatie water over de dijk’, aldus Rijkswaterstaat. In het geval van extreme storm kunnen de deuren van de spui- en schutsluizen naar buiten gedrukt worden. ‘Dit kan resulteren in een verzwakking van de waterkerende functie van de Afsluitdijk.’

Uit een in het kader van de toetsing uitgevoerde achterlandstudie blijkt verder dat de achtergelegen IJsselmeerdijken van de Noordoostpolder en de Flevopolder zo'n verzwakking niet kunnen compenseren.

Het rapport van het HHNK laat daarnaast zien dat de stabiliteit van de 17 kilometer lange Waddenzeedijk op Texel onvoldoende is. Ook de steenbekleding van de Wieringermeerdijk langs het IJsselmeer en de dijkhoogte in de haven van Den Oever zijn niet toereikend. Daarnaast zijn de stabiliteit en hoogte van dijkvakken tussen Hoorn-Edam en Edam-Amsterdam niet in orde. De stabiliteit en hoogte van de Markermeerdijken bleken eerder onvoldoende.

Volgens Rijkswaterstaat is er voor de Afsluitdijk geen acuut gevaar. ‘Maar met de verwachte klimaatveranderingen en de maatschappelijke vraag naar een steeds betere bescherming, zijn de veiligheidseisen voor de Afsluitdijk verhoogd’, aldus Rijkswaterstaat. Ook voor verschillende primaire waterkeringen in Noord-Holland is dit het geval. ‘De situatie is niet gevaarlijker dan de afgelopen jaren’, zegt een woordvoerder van het HHNK.

De komende tijd probeert het HHNK samen met de provincie geld te krijgen van het Rijk voor een gereedliggend dijkversterkingplan voor de dijk tussen Enkhuizen en Hoorn. Voor de overige waterkeringen moet nog een plan worden gemaakt. Ook de financiering hiervan is nog niet rond. Om de Afsluitdijk de komende 75 jaar weer aan de gestelde eisen te laten voldoen, zijn ingrijpende en kostbare maatregelen nodig. Nog dit jaar wordt een planstudie voorbereid om tot een structurele oplossing te komen.

Meer over