Syrië bedrijft tactiek van verschroeide aarde

De timing van de aanslag op de prominente Libanese anti-Syrische politicus en journalist Gebran Tueni had zo te zien niet slechter gekund, vanuit het oogpunt van Damascus....

In Libanon wordt daar schamper om gelachen. 'De Syriërshebben al zoveel aanklachten tegen zich, dat deze er ook nog welbij kan. We moeten nog maar afwachten of ze gestraft worden.Terwijl het zeker is dat de column van Gebran deze donderdag nietin de krant staat', zei een demonstrant bij het gebouw vanTueni's krant An-Nahar in het centrum van Beiroet.

Het Syrische verweer dat het land geen belang heeft gehad bijhet geweld in Libanon, inclusief de moord op Hariri, klinktsteeds minder overtuigend. Het VN-onderzoek laat er steeds mindertwijfel over bestaan dat Syrië daar wel degelijk een rol inheeft gespeeld en zich ontzettend in de vingers heeft gesneden.Wat er sindsdien in Libanon gebeurt moet dus meer als eenachterhoedegevecht gezien worden, een 'tactiek van deverschroeide aarde', zoals men in Beiroet zegt.

Syrië heeft nog steeds grote belangen en invloed in Libanon.Bovenaan de lijst staat de shi'itische Hezbollah-beweging, diehet zuiden van het land domineert en de strijd met Israël nogaltijd hoog in het vaandel heeft staan. Hezbollah geeft Syriënog een manier om Libanon te beïnvloeden en een indirectemilitaire optie tegen Israël.

Ten koste van alles wil Damascus voorkomen dat Hezbollah, ende eveneens pro-Syrische militante Palestijnse facties, wordenontwapend, zoals de VN hebben geëist. Tueni was een uitgesprokenvoorstander van de ontwapening van Hezbollah.

De aanslagen leggen ook een groot beslag op de stabiliteitvan de nieuwe regering die deze zomer aan de macht kwam, na deSyrische terugtrekking en verkiezingen. Veiligheid wordt gezienals de grootste prioriteit voor de door het anti-Syrische blokgedomineerde coalitie. De anti-Syrische krachten krijgen echtermaar langzaam een greep op het land, niet in de laatste plaatsdoordat de leiders, inclusief de zoon van Hariri, Saad, en totvoor kort Tueni, in het buitenland zitten uit angst vooraanslagen. Tueni was net zondag weer uit Parijs teruggekeerd enSaad Hariri was van plan om voor het eind van het jaar terug tekeren.

De druk op Syrië was toch al gegroeid na de presentatie vanhet nieuwe rapport, ongeacht de aanslag op Tueni. DeVN-onderzoekers zien steeds meer aanwijzingen voor Syrischebetrokkenheid bij de moord op Hariri en maken ook duidelijk datDamascus niet optimaal meewerkt aan het onderzoek.

In Libanon wordt daar zowel met tevredenheid als met zorg opgereageerd. Tevredenheid omdat het onderzoek steeds meerverdachten aanwijst en dichter bij de waarheid lijkt te komen.Zorg omdat anders dan eerder werd gehoopt, druk op Syrië nietlijkt te lijden tot grotere stabiliteit in Libanon. In Beiroetwordt er nu eerder op gewezen dat een kat in het nauw raresprongen kan maken.

Vandaar ook de oproep van premier Siniora om internationalehulp bij het onderzoek naar het geweld in zijn land. De Syrischedreiging is niet abstract, weten de Libanese leiders, die netbijna dertig jaar van dominantie door Damascus achter de rughebben.

De Syrische taal is ook dreigend. Niet alleen werden onlangspremier Siniora en Saad Hariri gehekeld als 'slaven' van hetWesten, president Bashar Assad heeft nu ook gedreigd de regio invuur en vlam te zetten als zijn land door de VN op de korrelwordt genomen.

Meer over