Leidster-aan-huis?

In Utrecht biedt de kinderopvang naast de cre'che, de naschoolse opvang en de gastouder, met ingang van volgend jaar ook de leidster-aan-huis....

Ineke Goes, van kinderdagver blijf Nijntje Pluis in Gouda: 'Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ik zit nu met ouders die halen en brengen. Kunt u later terugbellen?'

Gonda Lier, sectorhoofd ex ploitatie kinderopvang Skobi, initiator van de leidster-aan-huis in Utrecht: 'Het gebeurt nu ook al erg veel, maar dan in het zwarte of grijze circuit. De leidster-aan-huis is niet bedoeld ter vervanging van het kinderdagverblijf, maar uit de behoefte naar een flexibeler sys teem. In het kinderdagverblijf is het moeilijk om dagen van leid sters om te ruilen. Daarnaast staan ouders vaker in de file, ko men later van hun werk, of wer ken onregelma tig. We hebben net een sollicita tieronde achter de rug, heel en thousiaste reac ties. We denken dertig leidsters aan te nemen.' Ineke Goes, opnieuw, nu als moeder: 'Voor sommige gezin nen is het wel prettig als er ie mand aan huis komt die weet hoe het eraan toe gaat en ervoor is opgeleid. Voor onze peuterspeelzaal met kinderen van 0 tot 4 jaar is het geen concurrentie. Ouders vinden de sociale contacten belangrijk. Als moeder zou ik er niet voor kiezen. Toen mijn kinderen, 12 en 15, naar school gingen hebben we het thuis opgelost. Je bent zelf ver antwoordelijk voor je gezin. Ik denk wel eens: ''Altijd maar wer ken. Waar gaat dat heen?'' Het moet wel gek lopen als je met z'n tweee"n de nacht dienst ingaat.' Ans Gademan, hoofd afdeling advies en training van LINK (Landelijk Informatiebureau Netwerk Kinderopvang), dat beH middelt tussen ouders en organi saties: 'Het initiatief van Skobi zal een aanjaagfunctie hebben en de bestaande organisaties aan het denken zetten. Het is een aanvul ling op de bestaande opvang. Ik verwacht geen sterke concurren tie, de markt voor kinderopvang is in Nederland in beweging en zal zich waarschijnlijk verdubbelen. De 24-uurs-opvang zal, denk ik, geen vaste voet aan de grond krij gen. Veel verblijven zijn al elf tot twaalf uur per dag open. De posi tie van de leidster wordt geformaH liseerd, omdat ze op de loonlijst staat van kinderopvangverblijven. De hoge kosten zijn alleen op te brengen voor mensen die een goe de boterham verdienen of een leidster delen met buren of vrien den. Als ik ouders en kinderop vangverblijven beluister, kan het allemaal nog flexibeler.' Ans van Hoof van de WijkwelH zijnsorganisatie Utrecht Noord- Oost, exploitant van kinderdag verblijven, verblijven voor bui tenschoolse opvang en peuter speelzalen: 'Dit soort initiatieven ontstaat uit klantvriendelijkheid. Ouders willen opeens een extra dag of zitten met zieke kinderen. Het is wel voor de bovenlaag. We hebben zelf ook plannen. Ons piH lotproject is in een vergevorderd stadium. Het probleem bij gastou ders is de rechtspositie, dat wordt voor de leidster-aan-huis beter ge regeld. Sociale controle op de uit voering is echter afwezig. En ik ben nieuwsgierig aan welke eisen de huizen van die ouders moeten voldoen. Kinder dagverblijven moeten aan allerlei eisen voldoen op het gebied van hygie"ne en brandveiligheid. Ik ga het Skobi zeker vra gen hoe dat zit.' Jonne van Diggele van organi satie- en adviesbureau Acquest. Deed onderzoek naar 'flexibele en verlengde kinderopvang': 'Ouders hebben altijd om ver lengde en flexi bele opvang ge vraagd, maar de organisaties hiel den de deur dicht. De afgelopen jaren heeft er een omslag plaatsgevon den. De instellingen moesten meer op eigen benen staan door het veranderde overheidsbeleid. Verlengde opvang betekent meer dan de deur een paar uur lan ger ophouden. Het moet organisato risch kunnen, het aantal vierkante meters per kind moet toereikend zijn. Maar er zijn ook pedagogische grenzen. Het moet niet uit monden in een ongelimiteerd halen en brengen van kinderen. 24-uurs-opvang is alleen op be perkte schaal mogelijk. In Den Haag hebben we een proef gedaan die goed liep. Twee van dat soort centra in Amsterdam, dat beet el kaar. Naar ons idee doet slechts twintig procent van de instellingen in Ne derland aan flexibele en verlengde opvang.' Margreet Schuit, beleidsmede werker FVN: 'Ik vind het een po sitieve ontwikkeling, zolang het aan kwaliteitseisen voldoet en niet ten koste van arbeidsplaatsen gaat. Voor de naschool Arne Leffring

Meer over