Geef me de hand

Wat zijn de in Nederland algemeen gangbare omgangsvormen? Die zijn er niet, zo suggereert de Commissie Gelijke Behandeling in haar uitspraak over een tot de islam bekeerde vmbo-docente economie die voortaan weigert haar mannelijke collega’s en leerlingen een hand te geven....

De vmbo-school in kwestie hanteert terecht een andere redenering. Het merendeel van de 700 leerlingen is van Turkse en Marokkaanse afkomst. Vanwege het multiculturele karakter van de school hecht de directie aan duidelijkheid over de omgangsvormen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de in Nederland gebruikelijke gedragsregels.

De commissie heeft ogenschijnlijk gelijk dat de school zichzelf tegenspreekt als zij in haar gedragscode tegelijkertijd ‘etnocentrisme’ afwijst. Ook hier geeft de commissie echter blijk van een voorliefde voor filosofische bespiegelingen boven toetsing van gedragsregels aan de praktijk. Het merendeel van de vmbo-leerlingen zal straks alleen al door hun achtergrond en daaruit voortvloeiende achterstand grote moeite hebben zich een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven. Dan helpt het als zij in elk geval weten hoe zij zich in de Nederlandse samenleving dienen te bewegen, ook al zijn er sectoren, zo houdt de commissie vol, waar aan het geven van een hand minder waarde wordt gehecht.

Het is terecht dat de wereldvreemdheid die de Commissie Gelijke Behandeling op dit terrein soms aan de dag legt, wordt bekritiseerd. Wat daarbij niet helpt, is de poging van minister Verdonk de kwestie electoraal uit te buiten. Haar pleidooi voor opheffing van de commissie staat haaks op het belang dat in het VVD-programma wordt gehecht aan de bestrijding van discriminatie als bijdrage aan de integratie van minderheden. Het is dan niet erg logisch tegelijkertijd te pleiten voor afschaffing van het orgaan dat toeziet op de naleving van de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling. Daarbij gaat het in de praktijk overigens vaker om zaken als gelijke betaling dan over de vrijheid van godsdienst. In de meeste gevallen wordt het oordeel van de commissie door beide partijen aanvaard en wordt daarmee een gang naar de rechter voorkomen.

Meer over