De roeping van de SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij van Bas van der Vlies is opgericht uit protest tegen het vrouwenkiesrecht. Want volgens een orthodoxe, dat wil zeggen, 'niet-tijdgebonden', lezing van de bijbel is 'het regeerambt niet de roeping van de vrouw'....

Het hoofdbestuur van de SGP besloot twee weken geledengezamenlijke kieslijsten van SGP en ChristenUnie in Amersfoort,Enkhuizen, Gorinchem en Zoetermeer te blokkeren. De reden was datde ChristenUnie een vrouw op een verkiesbare plaats had gezet.De blokkade betekende tegelijkertijd dat de SGP naar allewaarschijnlijkheid in maart drie raadsleden en een wethouder zoukwijtraken.

Dit ging de betrokkenen te ver, maar ook tweehoofdbestuursleden en vele anderen in de partij. Bas van derVlies, de fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, riephet bestuur eind vorige week op het besluit in te trekken.Hetgeen, tot opluchting van een meerderheid in de partij,gebeurde.

Of de geslagen wonden tijdig kunnen worden geheeld, is devraag. Wanneer de lokale kiesverenigingen besluiten degezamenlijke lijst met de ChristenUnie voort te zetten, hebbenze nog tot 23 januari de tijd om een kandidatenlijst in tedienen. Wanneer ze wat anders willen - alleen doorgaan of met eennieuwe lijst - hebben ze nog maar een paar dagen de tijd.

De ommezwaai van het hoofdbestuur, ook al berust die oppragmatische overwegingen, kan een doorbraak bewerkstelligen ineen aanverwante slepende kwestie. Moet de SGP vrouwen toelatenals volwaardige partijleden? Ten aanzien van deze, mindervergaande, vraag liggen de verhoudingen in de partij heel andersdan over het principe inzake de vrouw en het 'regeerambt'.

De meerderheid van de SGP-jongeren is voor gelijkberechtigingvan mannen en vrouwen in de partijorganisatie. Het ontbrekendaarvan was in september aanleiding voor een uitspraak van derechter in een proefproces van het Clara Wichmann Instituut. Derechter meende terecht dat de SGP niet kan worden verboden, omdatverenigingen zelf mogen uitmaken wie ze wel en niet als lidtoelaten. De rechter verbond daaraan wel, eveneens terecht, datde SGP geen aanspraak kan maken op subsidie. De staat kan immersgeen organisaties steunen die vrouwen achterstellen bij mannen.

In het voorjaar komt het hoofdbestuur met een nieuwestandpuntbepaling. Het is te hopen dat de SGP dan een einde maaktaan de voor een democratische partij beschamende ongelijkebehandeling van vrouwen. De vrijheid van godsdienst staat deovertuiging toe dat vrouwen een andere rol in de samenlevinghebben te vervullen dan mannen. Maar niet voor niets is hetgrondrecht van gelijke behandeling vastgelegd in het eersteartikel van de Grondwet. Dat laatste is namelijk het fundamentvan onze democratische rechtsstaat. Reageren? volkskrant.nl/commentaar

Meer over