De 'honderd' pas uitzetten als veiligheid zeker is

In de ruim honderd gevallen dat Nederland de asielaanvraag van een uitgeprocedeerde vreemdeling aan het land van herkomst heeft gemeld, mag geen uitzetting plaatsvinden....

Dit schrijft VluchtelingenWerk Nederland in een brief aanminister Verdonk voor Vreemdelingenzaken. Directeur EduardNazarski wijst erop dat de Nederlandse overheid in al dezegevallen de wet heeft geschonden. 'Deze overtredingen kunnen nietgebagatelliseerd worden in termen van administratieveslordigheden.' Nazarski meent dat het om zeer ernstige foutengaat die betrokkenen in gevaar kunnen brengen.

Verdonk maakte vrijdag na de presentatie van het rapport vande commissie-Havermans bekend dat in het kader van de uitzettingin 102 gevallen aan landen van herkomst is gemeld datuitgeprocedeerde vreemdelingen asiel hadden aangevraagd inNederland. Volgens haar gaat het om 'administratieveslordigheden'.

VluchtelingenWerk vindt dat met deze meldingen de basis vanhet asielsysteem is aangetast, omdat vreemdelingen erop mogenvertrouwen dat hun asielverzoek niet bekend wordt in hun land.Het kabinet stelt dat die landen zelf de asielaanvraag van hunonderdanen kunnen achterhalen, onder meer door naar de tv-serie26.000 Gezichten te kijken, de reeks portretten van afgewezenasielzoekers die terug moeten naar hun land van herkomst.

Meer over