David tegen Goliath

Mogelijk dat op dit moment reeds is begonnen met de ontruiming van het bos op de Nederlands-Duitse grens bij het Limburgse Schinveld....

Sinds de Raad van State ook in laatste instantie de gemeenteOnderbanken, waartoe het dorp Schinveld behoort, in het ongelijk heeftgesteld, is er niets meer dat Defensie nog tegenhoudt. Dat maakt de afloopniet minder onbevredigend. Een hogere overheid moet overtuigende argumentenhebben om de voltallige bevolking van een gemeente, gesteund door devoltallige gemeenteraad, aan de kant te schuiven.

De luchtmachtbasis Geilenkirchen is de thuishaven van een specialeNAVO-eenheid, uitgerust met vliegtuigen die zijn voorzien van hightechradarapparatuur waarmee vijandelijke toestellen tot op honderden kilometersafstand kunnen worden waargenomen.

Inzet van het conflict is niet het militaire nut van dit NAVO-onderdeel.Wel dat de uiterst moderne radar-apparatuur is ingebouwd in vliegtuigenwaarvan het prototype al meer dan vijftig jaar geleden zijn eerste vluchtmaakte. De burgerluchtvaart in Europa heeft reeds vele jaren geledenafscheid genomen van de Boeing 707, die vanwege de enorme herrie die dezeeerste generatie straalvliegtuigen produceren, op geen enkele civieleluchthaven meer welkom is.

Voor de inwoners van Zuid-Limburg dreigt de overlast evenwel nog toete nemen omdat het kappen van de bomen de toestellen in staat stelt lagerte vliegen.

Vanuit NAVO-perspectief is het begrijpelijk dat de belangen van een paarduizend sputterende dorpsbewoners in Nederland niet opwegen tegen hetmilitaire belang van de vliegende radarposten. Dat ontslaat de Nederlandseoverheid niet van de zorgplicht die zij tegenover haar eigen inwonersheeft. Dat de bomen op het grondgebied van de gemeente Onderbanken staan,laat onverlet dat de geluidsoverlast een veel groter gebied treft, met intotaal bijna 300duizend inwoners.

Het lijkt erop dat de afgelopen twintig jaar nauwelijks een serieuzepoging is gedaan een oplossing te vinden die het militaire belang verzoentmet dat van de burgerbevolking. De inwoners van Schinveld zijn hier medehet slachtoffer geworden van het feit dat de luchtmachteenheid rechtstreeksonder het bevel van de NAVO valt en beslissingen over aanpassing van devliegtuigen of het opschuiven van de startbaan, de goedkeuring van allelidstaten behoeft. De rekensom is dan snel gemaakt.

De Nederlandse regering had hier meer druk op de ketel kunnen zettentoen in de jaren tachtig een akkoord werd getekend dat de NAVO toestemminggaf te blijven vliegen met toestellen waarmee alle Nederlandsegeluidsnormen worden overschreden. Den Haag kan dit verzuim alsnoggoedmaken, ook al zijn de bomen straks gekapt. Reageren? volkskrant.nl/commentaar

Meer over