'Bij een verhard klimaat past daadkracht'

Hij twijfelt niet: er is sprake van radicalisering onder moslimjongeren, er wordt geknutseld op zolderkamers. 'Maar het is geen gerichte dreiging', zegt Donner....

Dat hij, Piet Hein Donner als telg uit een gereformeerde geslacht,onlangs tot 'politicus van het jaar' werd uitverkozen, doet hem zuinigopmerken: 'In mijn familie is een uitverkiezing een zaak van genade, nietvan verdienste.'

Piet Hein Donner, minister van Justitie en afgelopen zondag te gast inde debatreeks de Volkskrant op zondag in de Rode Hoed te Amsterdam, maakte van de gelegenheid gebruik tal van maatschappelijke vraagstukken terelativeren.

Hij beschouwde de criminaliteit, het moslimfundamentalisme, deterreurdreiging en hij sprak over zijn eigen, strenge maatregelen, dievolgens sommige critici 'de bijl leggen aan de wortel van de rechtsstaat'.

Donner erkende dat sommige wetten de vrijheden van burgers drastischinperken. Maar tot al te zware conclusies kan dit niet leiden. Retorisch:'Als ik de wet wijzig en de voorlopige hechtenis van zes naar veertiendagen verleng, zet ik dan de bijl aan de wortel van de rechtsstaat?'

Het klimaat in Nederland is nu eenmaal verhard, meende de minister.Daar past daadkracht bij.

De vraag is wat proportioneel is. Komt de terreurdreiging in Nederlandvan Al Qa'ida? Of wordt er met wat al te jeugdig enthousiasme wat'geknutseld op zolderkamers'? Donner, ernstig: 'Het is een fouteveronderstelling dat een homogeen beeld bestaat van de terreurdreiging.'

Er wórdt geknutseld op zolderkamers, er ís sprake van radicaliseringonder moslimjongeren en er bestaat die grote, internationale dreiging.Nederland heeft reden genoeg bezorgd te zijn. Donner: 'Tegelijkertijd ishet zo dat weliswaar sprake is van substantiële, maar niet van gerichtedreiging.'

Hij uitte zijn bezorgdheid over generalisaties in de discussie overmoslimfundamentalisme. Bevolkingsgroepen komen daardoor feller tegenoverelkaar te staan.

'Sinds de moord op Van Gogh is de wijze waarop over de islam wordtgediscussieerd niet verbeterd', aldus de minister. 'De meerderheid van demoslims wil niets met terrorisme te maken hebben.' Dé moslim bestaat niet.Turken en Marokkanen hebben een hele andere geloofsbeleving. 'Toen in dejaren zeventig Nederlandse jongeren sympathiseerden met de RAF, werdensocialisten of communisten daarop toch ook niet als groep aangekeken?'

Nederland dient zich te realiseren dat de samenleving voorgoed isveranderd. De islam kent hier een groeiende aanhang, terwijl het kerkbezoekalmaar verder terugloopt. 'Moslims zijn hier, dat is een gegeven waarmeewe zullen moeten leren leven. Wij zijn geen natie van christelijkedominantie.'

Wat Piet Hein Donner over twee jaar gaat doen, bleef gisterenonduidelijk. Ambieert hij een volgende termijn? Bekend is dat hij alskabinetsformateur voorstander was van een coalitie van CDA en PvdA. Maakthij straks deel uit van het eerste kabinet-Bos? Donner: 'Ik ben in ditsoort zaken gewoon nooit langer dan een dag vooruit te kijken.'

Meer over