Trein door stiltegebied lijkt niet te stuiten

Nederland staat juridisch zwak om het Midden-Limburgse natuurreservaat De Meinweg te vrijwaren van treinverkeer over de IJzeren Rijn, de Belgische goederenspoorlijn die Antwerpen met het Duitse Roergebied moet verbinden....

Volgens een hoge ambtelijke werkgroep van het ministerie van Verkeer kan de historische lijn zonder milieu-effectrapport (mer) in gebruik worden genomen. Ook de status van stiltegebied staat treinverkeer in De Meinweg niet in de weg.

Dat blijkt uit vertrouwelijke notulen van de Vlaams-Nederlandse Ambtelijke Werkgroep Spoorwegvervoer die op 26 juli bijeen kwam. Daarin stelt adjunct-directeur Goederen Sectoren van het ministerie van Verkeer, T. Zwartepoorte, dat 'strikt genomen voor een reactivering van de IJzeren Rijn geen mer-studie nodig is'. De geluidsnorm voor het stiltegebied noemt de topambtenaar 'geen wettelijk afdwingbare eis'.

Met die uitleg wordt de wens van België om tijdelijk weer goederentreinen door het Meinweggebied te laten rijden, een stuk realistischer. Havenstad Antwerpen wil zo snel mogelijk treinen via de Meinweg naar Duitsland laten rijden en vindt een jarenlange milieu-studie overbodig.

De spoorlijn ligt er sinds 1879 en was tot 1991 in gebruik. Omdat het bij dit historisch tracé niet om een nieuw infrastuctureel project gaat, is er volgens België geen tijdrovend milieuonderzoek nodig.

Nederland was die mening lange tijd wel toegedaan, maar is daar nu, op advies van de landsadvocaat, vanaf geweken.

Hoewel het juridisch overbodig is, lijkt het topambtenaar Zwartepoorte toch 'opportuun' om de IJzeren Rijn aan een milieustudie te onderwerpen. Zo kunnen routes via Eindhoven en Venlo kunnen worden vergeleken met de historische lijn.

België is bereid daaraan mee te werken, maar wil tot het definitieve tracé is vastgesteld weer gaan rijden op de bestaande lijn. Het Meinweg-gebied zou de komende jaren dan maximaal vijftien goederentreinen per dag krijgen te verwerken.

De provincie Limburg en veel gemeenten in de regio zijn fel gekant tegen het weer ingebruiknemen van de lijn, ook als dat tijdelijk is.

Inmiddels heeft Railinfrabeheer, het bureau dat spoorlijnen beheert en aanlegt in Nederland, in opdracht van het ministerie van Verkeer een verkennende studie verricht naar de tijdelijke oplossing.

Op 6 oktober voert minister Netelenbos van Verkeer overleg met haar Belgische ambtsgenoot over de IJzeren Rijn.

Meer over