'Speculatie, maar iemand wil mij nederig houden'

Ruud Huisman, ex-bestuurder van World Online, dacht met Nina Brink alles al te hebben meegemaakt. Nu is hij zelf het brandpunt van een affaire....

Ruud Huisman voelde zich zo bedreigd dat hij metopnameapparatuur in zijn mouw plaats nam aan de tafel met zijnvermoedelijke afperser. De ontmoeting was het sluitstuk van eenperiode waarin het een na het andere verhaal over Huisman wasverschenen in kranten en tijdschriften.

De publiciteit volgde op het vertrek van Huisman bij Tiscalieind oktober. Tiscali is het internetbedrijf dat World Onlineheeft overgenomen; het internetbedrijf van Nina Brink dat in 2000met veel bombarie naar de beurs ging.

De verhalen in de media riepen veel vragen op. Was Huismanafgezet, of vertrok hij vrijwillig bij Tiscali? Hadden hij enzijn vrouw persoonlijk aandelenbelangen in bevriendeinternetbedrijven, of behartigden ze slechts het belang vanTiscali?

Naast deze beschadigende publiciteit waren er andereintimiderende voorvallen.

U heeft aangifte gedaan van afpersing. Waarom en tegen wie?

'In november zijn over mij onware artikelen verschenen in deTelegraaf, zakenblad Fem Business en op internet. De verhalenzijn gebaseerd op vervalste notulen van vergaderingen. Destrekking van de stukken was dat ik eigenaar zou zijn geweest vanbedrijven, waarmee Tiscali zaken deed. Dat is niet waar. De mediaberiepen zich op die notulen van vergaderingen die vals zijn.

'Ik heb natuurlijk proberen uit te zoeken wie deze notulen hadverspreid. Het werd mij duidelijk dat Patrick Roctus een rolspeelt. Ik heb hem daarna twee keer ontmoet en heb dieontmoetingen op band opgenomen.'

Wat wil deze Roctus van u?

'Tijdens een van de ontmoetingen met Roctus in het Holiday Innin Amsterdam kreeg ik een voorstel. Ik zou moeten regelen datvijf mensen geld zouden krijgen voor waardeloze aandelen in eendrietal ondernemingen. Het betrof ongeveer 100 duizend euro deman. Ik ben daar niet op ingegaan en heb aangifte gedaan vanafpersing.'

Is de afpersing nu gestopt?

'Nee, het is erger geworden. Begin december ramde iemand meteen oude Volkswagen tegen mijn tuinhek. De bestuurder rende weg.De politie heeft het incident heel serieus genomen. Het voertuigis na een tijdje door de politie weggesleept. Er heeft zich nooitiemand gemeld voor de Volkswagen. Daarbij werd ik benaderd dooreen kennis die mij en mijn vrouw vertelde 'hoe goed het is datik niet buig.' Dat betekent dat zij weet had van de afpersing,maar via wie? Behalve Roctus en heel klein clubje intimi weetniemand er van. Zij kent Roctus ook en moet met die boodschap oppad zijn gestuurd.

'Bovendien heeft dezelfde vrouw mijn vrouw gewaarschuwd dater de volgende dag 'beslag gelegd zou worden op onze spullen'.Dat is helemaal bizar en bleek niet waar. Ik ben er van overtuigddat deze vrouw ook in het complot zit.

'Behalve deze voorvallen zijn er nog tal van rare dingen diemij opvallen. Het kan paranoïa zijn, maar ik word regelmatigopgebeld door journalisten met vragen over onderwerpen, waarvanmaar heel weinig mensen weet hebben. Ik word daar helemaal gekvan.'

Wat kan het belang zijn van de afpersing? Gaat het alleen omgeld?

'Dat weet ik niet. De vijf mensen op het lijstje van Roctusuiten zich naar buiten lovend over mij. Ik weet niet of ze wetendat ze genoemd worden in het afpersingsvoorstel, want zebeantwoorden mijn telefoontjes niet. Daarbij begrijp ik hunmotief niet. Roctus vertelt mij dat ze zich onheus bejegendvoelen. Dat begrijp ik niet. Een van de mensen op de lijst isvertrokken bij Tiscali met drie keer zijn jaarsalaris. Dan benje toch niet slecht behandeld?

'Het zou kunnen, maar dat is pure speculatie, dat het helemaalniet om deze vijf gaat. Ik heb de indruk dat iemand mij 'nederig'probeert te houden. Er staan voor Tiscali een paar belangrijkerechtszaken te gebeuren.

'De rechtzaak van de Vereniging van Effectenbezitters vanwegevermeende fouten bij de beurgang van World Online kan het bedrijf100 miljoen euro kosten. Ik ben een van de weinige die alles vanbegin tot eind heeft meegemaakt en ik ben dus belangrijk in dezeen andere rechtzaken.'

U bent vertrokken bij Tiscali. Bent u al helemaal klaar metdat bedrijf?

'Ik ben nog in onderhandeling met Tiscali over een vertreksom.Ik ben vrijwillig opgestapt, maar natuurlijk wel onder devoorwaarde dat ik geld zou meekrijgen. Ik vraag nietsonredelijks. Mijn contract liep nog drie jaar door en daar wilik compensatie voor ontvangen. Dat is geen onredelijke eis.'

Zou het toch niet gewoon om geld kunnen gaan? U bent tenslotterijk geworden met de beursgang van World Online?

'Dat is een grote misvatting. Ik ben de enige die bleef bijWorld Online en later Tiscali. Ik heb dus mijn aandelen gehoudenen heb net als de beleggers de hele rit naar beneden doorgemaakt.Ik sta niet in de topvijfhonderd van Quote. Op mijn huis zitgewoon een hypotheek. Van de eigenaren van World Online was ikde sukkel die zijn aandelen hield.'

Nu u aangifte heeft gedaan en in de publiciteit komt, bent uniet bang dat de bedreigingen heftiger zullen worden?

'Dat weet ik niet. Ik ben niet bang voor mijn fysiek. Wel voormijn reputatie. Ik wil weer aan het werk. Mijn vrouw en mijnkinderen hebben er ook last van. Mijn dochter vroeg op schooluitstel voor een werkstuk. Haar leraar dacht dat dat kwam omdathaar ouders in een schandaal zijn betrokken.'

Meer over