'Snelweg A6-A9 mag niet door natuurgebied'

De aanleg van een nieuwe snelweg tussen Almere en Schiphol, de A6-A9, is niet toegestaan als daardoor het natuurgebied rond het Naardermeer wordt aangetast....

Dimas vindt rekeningrijden een mogelijke 'haalbarealternatieve oplossing' voor de A6-A9. Uit onderzoek vanRijkswaterstaat blijkt dat dit een uitstekend wapen is tegen defiles tussen Almere en Schiphol. De effecten zijn groter dan deaanleg van een snelweg.

De natuur in en rond het Naardermeer wordt beschermd doorde Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Ook maakt het gebied deeluit van het Europese netwerk van natuurgebieden, Natura 2000. Eennieuwe snelweg is alleen mogelijk als daarmee een 'groot openbaarbelang' is gemoeid en er geen goede alternatieven zijn, aldusDimas.

Minister Peijs van Verkeer neemt begin volgend jaar eenbesluit over de A6-A9. Rijkswaterstaat onderzoekt twee varianten:een (deels ondertunnelde) nieuwe snelweg of een uitbreiding vanhet bestaande wegennet. Peijs liet zich eerder positief uit overeen nieuwe snelweg.

Meer over