Pensioenfonds Shell stopt met innen premies

Shell is per 1 juli een grondige vernieuwing van het pensioen aan het doorvoeren. Het bedrijf gaat onder meer veranderingen in de hoogte van de AOW niet langer met het pensioen compenseren....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Blijkens een bericht aan de elfduizend werknemers van Shell vindt de vernieuwing plaats om het pensioen te vereenvoudigen, te flexibiliseren en om de kosten beter te beheersen. De werknemers krijgen de verzekering dat het nieuwe pensioen gelijkwaardig is aan de oude regeling. Opgebouwde rechten blijven gehandhaafd.

Werknemers bij Shell gaan op hun zestigste met pensioen. Zij krijgen dan 70 procent van het laatste salaris. De hogere belastingen die iemand in Nederland tot zijn 65ste moet betalen, worden door het pensioenfonds gecompenseerd. Deze goudgerande regeling blijft intact.

De wijzigingen van het pensioen zijn op 1 juli ingegaan. Bij de pensioenopbouw wordt nu geen rekening meer gehouden met de AOW-uitkering. Daartoe wordt het loon waarover de premie wordt geheven, verhoogd en de wordt de premie voor verschillende inkomensgroepen verlaagd. Dit betekent per saldo dat het pensioen, te weten 70 procent van het laatste loon, gelijk blijft.

Het nabestaanden- en weduwenpensioen wordt samengevoegd met de pensioenregeling. Hiervoor wordt geen aparte premie meer geheven.

De groep werknemers die bij Shell pensioen opbouwt, wordt groter, nu ook werknemers met een contract van minimaal een jaar voortaan pensioenrechten opbouwen. Dat gold tot nu alleen voor werknemers in vaste dienst van 25 jaar en ouder. De leeftijdsgrens wordt nu ook geschrapt.

Het pensioenfonds zit zo goed bij kas dat de pensioenpremie volledig wordt geschrapt. Dit betekent dat ook de werknemers met een jaarsalaris van 126 duizend gulden of meer over het deel dat boven de 126 duizend uitkomt geen 8 procent pensioenpremie meer hoeven te betalen. Dit houdt een verhoging van het netto loon in. Werknemers met een lager salaris waren al vrijgesteld van de pensioenpremie.

Het pensioenfonds benadrukt dat de loonsverhoging tijdelijk is. Als er weer premie nodig is, gaat dat dus ten koste van het nettosalaris. Het bedrijf, dat ook een deel van de premie betaalt, hoeft nu ook geen geld meer af te dragen. De beleggingsopbrengsten zijn zo groot dat de pensioenen daaruit kunnen worden opgebouwd.

De vakbonden zijn bij de pensioenregeling niet betrokken geweest. De regeling wordt vastgesteld door de raad van bestuur en een deelnemersraad van werknemers en gepensioneerden. Toch is de Vereniging voor Hoger Personeel tevreden. 'Zeker nu ook het hoger personeel volledige vrijstelling van de premie krijgt. Maar het blijft wonderlijk dat PGGM, het pensioenfonds voor de zorg, ondanks redelijke beleggingen, de premie juist verhoogt en dat Shell de premie tot nul verlaagt. Ik ga er vooralsnog van uit dat Shell het goed heeft doorgerekend', zegt VHP'er E. Hansen.

Meer over