Een enkele gedupeerde belegger blijft hopen: 'Alle geheimen zitten in René's hoofd'

De cliënten van René van den Berg lijken zich te hebben neergelegd bij het verlies van hun dure geld...

Door Ferry Haan en Merijn Rengers

René van den Berg zit niet meer in de koepelgevangenis inHaarlem. De van grootschalige oplichting verdachte zakenman isenkele weken geleden overgeplaatst naar Arnhem. Daar kan hijmakkelijker worden verhoord door de Fiod/ECD, de opsporingsclubvan de Belastingdienst. Het Fiod-kantoor dat de zaak behandelt,zit ook in Arhem, vandaar.

Protesten van de ex-directeur van vermogensbeheerderIntervaluta uit het Friese Joure waren tevergeefs. 'Hij vindt heter vreselijk', zegt advocaat Cees Korvinus over het verblijf vanzijn cliënt in Arnhem, ver weg van zijn woonplaats Hilversum.

Van den Berg, die als sponsor in de tenniswereld naam maakte, wordt verdacht van het opzetten van een illegaal piramidespel.Daarmee heeft hij 1441 beleggers voor minstens 125 miljoen eurogedupeerd. De beleggers werden enorme rentepercentagesvoorgehouden. Aanvankelijk keerde Van den Berg de rendementen,oplopend tot 240 procent, ook uit. Vanaf het moment dat detoezichthouder AFM begin dit jaar bij hem binnenviel, stokten debetalingen.

In juni werd Van den Berg failliet verklaard. De uitgebreidenaspeuringen van zijn curator Toni van Hees hebben tot nu toeslechts kleine bedragen opgeleverd, Grote vraag blijft dus waarde bulk van het geld is gebleven. Op de lijst van gedupeerdenstaan onder anderen de schaker Hans Böhm, de musicus Cor Bakker,alsmede het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag.

De Fiod voelt Van den Berg al bijna dertig dagen aan de tand.Daarvoor werd hij zestig dagen in Haarlem vastgehouden om gehoordte worden door de curator. Maandag loopt de hechtenisperiode vandertig dagen in Arnhem af. Het OM zal bij de rechter bepleitenVan den Berg opnieuw dertig dagen vast te houden, zo meldt eenwoordvoerster.

Korvinus vindt dat het mooi is geweest. Hij wil dat dehechtenis van Van den Berg wordt geschorst, en dat deHilversummer in afwachting van de formele aanklacht op vrijevoeten wordt gesteld.

Klanten en naaste bekenden van Van den Berg - het verschil isheel dun, gezien zijn familiaire manier van zakendoen - zijn tenprooi gevallen aan een cocktail van emoties, vertelt een van hen.'Veel mensen zijn boos en teleurgesteld. En bang voor wat er nogkomen gaat.'

'Hier in Gooi blijft het gonzen', zegt zij. 'Mensen zijn veelgeld kwijt en zien hun positie in hun vriendenkring in gevaarkomen. Want die was deels gebouwd op het geld en elan dat Renébracht. En bovendien vrezen zij de fiscus en justitie. Als hunbemoeienis met Van den Berg naar buiten komt, kan dat zakelijkgezien pijn doen. Bijvoorbeeld omdat ze geen leningen meerkrijgen, of ze hun vak niet meer mogen uitoefenen.'

Zelf heeft zij een enorm onbevredigd gevoel overgehouden aanhet beleggingsavontuur met René van den Berg, van wie zij nog25 duizend euro te goed heeft. 'Ik weet nog steeds niet met wieik nou zaken heb gedaan: met een oplichter, of met iemand dieslachtoffer is geworden van het systeem.'

En met die vraag worstelt iedereen. 'Tot aan zijn vrouw enbeste vrienden toe. Iedereen heeft wel een puzzelstukje, maaralleen René weet hoe die in elkaar passen. De wildste verhalenblijven in de rondte gaan, totdat René zelf vertelt wat er isgebeurd.'

En zo heeft de twijfel ook de trouwste klanten van Van denBerg bereikt. Eerder vielen die op door het rotsvaste vertrouwendat zij hadden in de ex-directeur van Intervaluta. Tientallenbeleggers applaudisseerden in de rechtszaal toen Van den Bergwerd voorgeleid: hun René zou het allemaal gaan oplossen.

De woede van de beleggers richte zich in eerste instantievooral op Gert van der Heiden, de voormalig zakenpartner enhuisvriend van Van den Berg. Hij had immers het faillissementaangevraagd. Van den Berg had anders wel de armslag gehad om zijnzaken op tijd te regelen, zo was de overtuiging van de klantenvan Van den Berg.

De belangenvereniging Welbegrepen Eigenbelang (WEB) uitLemmer, die opkomt voor de mensen die hun geld kwijt zijn,publiceert met enige regelmaat verslagen op de eigen website. Diewerden aanvankelijk gekenmerkt door grote verontwaardiging overhet onrecht dat Van den Berg was aangedaan, maar in de recenteverslagen is te lezen dat WEB vindt dat de zakenman zijn klantenheeft opgelicht. Van den Berg heet nu de 'organisator van hetillegale piramidespel', die weigert mee te werken.

De WEB richt haar pijlen inmiddels op anderen. Zo bereidt devereniging een aanklacht voor tegen toezichthouder AFM. Deautoriteit zou te lang hebben geaarzeld voordat tot actie werdovergegaan. Eind 2004 kreeg de AFM de eerste tip binnen. Infebruari 2005 volgde een gesprek met Intervaluta, waarna Van denBerg daar meteen werd ontslagen.

Maar WEB heeft meer pijlen op de boog. Een woordvoerder vande belangenvereniging hoopt financiële adviesketensaansprakelijk te kunnen stellen voor de geleden schade. Zo heefteen ex-directeur van een kantoor van SAA (SamenwerkendeAssurantie Adviseurs) toegegeven dat hij zijn klanten tipte overVan den Berg. Hij geloofde zo heilig in de zakenman dat hij zelfook miljoenen toevertrouwde aan de Hilversummer.

Mogelijk voordeel voor de gedupeerden is het feit dat bij dezepartijen nog geld te halen valt. Van den Berg heeft namelijkvolgens eigen zeggen helemaal niets meer, omdat hij de inleg vande een, uitkeerde als rendement aan de ander. Een groot gedeeltevan de verdwenen 125 miljoen is dus terechtgekomen in de zakkenvan klanten van Van den Berg die vanaf het eerste uur het spelmeespeelden.

Schaker Hans Böhm heeft eerder toegegeven niet slechter tezijn geworden van zijn beleggingen bij Van den Berg. Hij heeftnet als iedereen nog geld te goed, maar ook zonder de (uiterstonwaarschijnlijke) extra uitbetaling heeft hij goed geboerd.

Juist dat aspect - het verlies van de een is de winst van deander - is voor veel klanten onverteerbaar, al lijkt hierjuridisch weinig aan te doen. De beleggers die hebbengeprofiteerd, wisten immers niet dat dat ten koste ging vanandere beleggers.

Een van zijn klanten heeft de hoop nog niet helemaalopgegeven. 'Alle geheimen zitten in René's hoofd. Wie weet watdaar nog uitkomt.'

Meer over