Biologisch boeren kost meer grond

Het grondgebied dat wordt gebruikt voor biologische landbouw in Nederland is vorig jaar met 6 procent gegroeid. De biolandbouw is daarmee licht ingelopen op de gangbare landbouw, die juist terugloopt, maar het blijft van een bescheiden omvang....

Sinds 2000 is de hoeveelheid landbouwgrond in Nederland,waarop biologische landbouw wordt bedreven, in Nederlandverdubbeld naar 39.700 hectare, een oppervlak vergelijkbaar metde hoeveelheid landbouwgrond in de Noordoostpolder, ofwel2 procent van het totaal.

De groei van het areaal blijft ver achter bij dedoelstellingen van het ministerie van Landbouw, dat streeft naarbiologische teelt op 10 procent van de landbouwgronden in 2010.

Het aantal bedrijven dat biologisch boert is het afgelopenjaar met 1 procent gestegen. Het totale aantal bedrijven daaldein dezelfde periode 2 procent. Tegen de algehele trend in, neemthet aantal biobedrijven toe.

Toch schakelen sinds 2000 minder bedrijven om van gangbarenaar biologische landbouw.

Meer over