ABC Begrippenlijst

Een compact overzicht van de belangrijkste woorden en begrippen.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T V | W

A

Afsluitkosten:
Bedrag dat hypotheekinstelling rekent voor het afsluiten van een lening.

Appartementsrecht:
Aandeel en gebruiksrecht van een bepaalde ruimte in een gebouw. Dit kan ook een gemeenschappelijke ruimte zijn zoals een berging. Een appartementsrecht wordt ingeschreven bij het kadaster.

B

Bankgarantie:
Garantieverklaring van een Nederlandse bankinstelling dat de koper aan de verplichtingen van de koopakte kan voldoen.

Boeterente:
Rente die in rekening wordt gebracht bij te late betaling van hypotheekbedragen en bij vervroegde aflossingen boven het boetevrije bedrag.

Bouwfinanciering:
Een nieuwbouwhuis wordt in termijnen betaald. Daar de hypotheek wordt afgesloten op het moment van aankoop, wordt het geleende bedrag op een aparte rekening gezet. Als er een termijn betaald moet worden, wordt dat overgeschreven. Over het geld dat nog in depot staat krijgt de hypotheeknemer rente.

Bouwrente:
Alle rente die bij nieuwbouw in rekening wordt gebracht voor en tijdens de bouw. Deze rente kan vaak meegefinancierd worden.

C

Canon:
Jaarlijkse vergoeding die erfpachter betaalt aan de eigenaar van de grond, meestal de gemeente. Canon wordt gebaseerd op grondwaarde, waarbij wordt gekeken naar bestemmingsplan en locatie.

Courtage:
Vergoeding voor verleende diensten van de makelaar bij de koop of verkoop van een huis. De hoogte wordt onderling afgesproken en vastgelegd bij aanvang van de opdracht.

Conversiekosten:
De rente die betaald moet worden wanneer iemand overgaat van een rentevaste periode van de hypotheek naar een andere. (ook: verlengingskosten).

D

Dagrente:
De op een bepaalde dag geldende rente voor nieuwe af te sluiten hypotheken met een bepaalde rentevaste periode of voor de verlenging van bestaande hypotheken.

E

Effectieve rente:
Het werkelijke rentepercentage dat een geldverstrekker hanteert. Bij dit rentepercentage wordt rekening gehouden met de wijze en het moment van betalen (per maand, voor- of achteraf), de afsluitprovisies en de administratiekosten. De effectieve rente ligt daarom altijd iets hoger dan de rente waarmee wordt geadverteerd (de nominale rente).

Eigen middelen:
Geld dat vrij beschikbaar is om in een hypotheek of in het nieuwe huis te investeren.

Eigenwoningforfait:
Fiscale bijtelling op het inkomen voor woongenot. De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van de waarde van het huis. Referentie daarvoor is de WOZ-waarde.

Erfpacht:
Een beperkt zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken. De gemeente is eigenaar van de grond, en de opstal (bijv. huis of kantoorpand) is eigendom van iemand anders.

Executie:
Gedwongen verkoop van een huis

Executiewaarde:
Het bedrag dat het huis bij gedwongen (openbare) verkoop naar verwachting zal opbrengen. Deze waarde is onder meer afhankelijk van de staat waarin het huis verkeert, de ligging en de soort woning.

F

Financieringskosten:
De kosten van het financieren van het nieuwe huis of de vervangende hypotheek.

G

Gedragscode Hypothecaire Financieringen:
Een gedragscode waarin geldverstrekkers een aantal voorwaarden hebben vastgelegd. Deze voorwaarden hebben betrekking op hypotheekoffertes, berekeningen en brochures. De Commissie van Toezicht houdt de naleving in de gaten en behandelt eventuele klachten.

Gunning:
De verkoper van een huis of appartement heeft het recht van gunning hetgeen betekent dat een koper voorrang of voorkeur kan hebben bijvoorbeeld omdat geen voorbehoud van financiering wordt gemaakt.

H

Hypotheek:
Zakelijk recht waarbij een onroerende zaak tot onderpand dient.

Hypotheekakte:
In dit document staan de hypotheekafspraken tussen koper en een financieringsinstelling. De akte wordt na ondertekening door de notaris aangeboden aan het kadaster, waarna inschrijving in het register plaatsvindt.

Huisvestingsvergunning:
Vergunning die nodig is voor de (ver)koop van een voormalige huurwoning en van koopwoningen die korter dan 6 maanden bewoond worden door eigenaar-bewoner.

I

Inschrijving:
Bij deze verkoopmethode wordt wel of niet een richtprijs gegeven waarop potentiële kopers in 'gesloten envelop' een bod kunnen doen op een woning. Tegen de methode bestaan veel bezwaren omdat de prijs zo erg kan worden opgedreven.

K

Kadaster:
Geeft weer in welke stukken de grond in Nederland is verdeeld, en aan wie die stukken toebehoren. Daarnaast geeft het kadaster informatie over de grootte van het grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering bestaat, of het onder monumentenzorg valt en wat het kadastraal nummer van een stuk grond is. Om gegevens bij het kadaster op te vragen zijn postcode, huisnummer of het volledige adres nodig.

Koopakte:
In dit document wordt de mondelinge overeenkomst van een roerende zaak schriftelijk vastgelegd.

Kosten koper:
Kosten voor overschrijving van het kadastraal recht naar nieuwe eigenaar in hypothekenregister van het kadaster- 6% overdrachtsbelasting- notariskosten voor het passeren van de ÔleveringsakteÕ

L

Levering:
Bestaat uit twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet, dit gebeurt door ondertekening van de akte van levering bij de notaris. De feitelijke levering vindt pas plaats bij overhandiging van de sleutels.

M

Meeneemfaciliteit:
Mogelijkheid om een hypotheek binnen een bepaalde periode mee te nemen naar een ander huis.

N

Nationale Hypotheek Garantie:
De consument kan met NHG aankoop een hypotheek krijgen van maximaal de aankoopprijs en 12% voor bijkomende kosten. De grens is voor 2001 vastgesteld op 420.000 gulden. Daarnaast krijgt hij korting op de marktrente, van 0,2% tot 0,5%. De NHG kan ook worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering van een bestaande woning. De kosten van de eenmalige premie voor NHG voor 2001 zijn vastgesteld op 0,3% van hypotheekbedrag. De premie kan worden meegefinancierd en is fiscaal aftrekbaar.

Nominale rente:
Het rentepercentage dat de geldverstrekker hanteert en dat in de offerte vermeld staat.

NVM : Nederlandse Vereniging van Makelaars.
De grootste Nederlandse brancheorganisatie op het gebied van makelaardij en management van onroerende goederen. Ruim 3000 makelaars en vastgoeddeskundigen zijn bij de NVM aangesloten.

O

Onroerende zaakbelasting (OZB):
Gemeentelijke belasting die iemand moet betalen voor het eigendom van een huis, het gebruik ervan of beiden.

Ontbindende voorwaarden:
Voorwaarden die in de koopakte kunnen worden opgenomen. Op grond hiervan kan de koper de overeenkomst kosteloos ontbinden. Ontbindende voorwaarden kunnen zijn de financiering, de huisvestingsvergunning, Nationale Hypotheekgarantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

Opstalverzekering:
Verzekering tegen schade aan de woning (niet aan de inboedel).

Optie:
Een recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die dit recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.

Overbruggingskrediet:
Tijdelijke lening bij aankoop van een nieuwe woning zolang de oude woning nog niet is verkocht, gebaseerd op de overwaarde van de woning die vrijkomt bij verkoop.

Overdrachtbelasting:
Een belasting die wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak/recht over de koopsom, exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen voor roerende zaken. Momenteel is het percentage 6%.

Oversluiten:
Het opnieuw afsluiten van de hypotheek tegen een andere rente en/of andere voorwaarden, bij dezelfde of bij een andere hypotheekinstelling

Overwaarde:
De verkoop- of executiewaarde van het huis is hoger dan de resterende schuld van de hypotheek

P

Passeren:
Ondertekenen van de hypotheek en/of transportakte bij de notaris.

Pro Resto hoofdsom:
De restantschuld van de hypotheek onder aftrek van alle gedane aflossingen.

R

Recht van overpad:
Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.

Rentebedenktijd:
De periode waarin de rente opnieuw vastgezet kan worden tegen de rente die de hypotheekgever op dat moment voor soortgelijke hypotheken hanteert. Deze bedenktijd kan aan het begin of het einde van een rentevaste periode zijn.

Renteherziening:
Als de rentevasteperiode is afgelopen doet de hypotheekgever een nieuw voorstel voor de komende periode.

Rioolrecht:
Heffing die eigenaren van woningen en bedrijfspanden betalen voor de aansluiting op het rioolstelsel.

Roerende goederen:
Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en die niet al zijn verbonden met de onroerende zaak.

S

Splitsing:
Splitsen pand in afzonderlijke zelfstandige gebruikseenheden (= appartementsrechten), dit wordt een horizontale splitsing genoemd. Bij een verticale splitsing gaat het om het splitsen van een terrein.

T

Taxatie:
Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (bijvoorbeeld de taxatie voor het bepalen van de reéle waarde voor het uitbrengen van een bod op een te koop staand pand).

Transport:
De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

V

Variabele rente:
Het rentepercentage wordt per dag, maand of kwartaal aangepast aan de dan geldende marktrente.

Vaste rente:
Het rentepercentage blijft gedurende een van tevoren vastgestelde periode onveranderd.

Vereniging Eigen Huis:
Consumentenorganisatie voor (aanstaande) woningeigenaren. De VEH telt momenteel 610.000 leden.

Vereniging van eigenaren:
Als het eigendom van een pand verdeeld is over meerdere eigenaren vormen die eigenaren samen een vereniging, die wettelijk verplicht is.

Voorfinanciering:
De subsidie op premiewoningen en sociale koopwoningen kan worden voorgeschoten door de bank, die dat zelf verrekent met de overheid.

Voorlopig koopcontract:
Contract, vaak met ontbindende voorwaarden, dat wordt gesloten voor de overdracht bij de notaris.

Vrij op naam:
Dit betekent dat in de koopsom alle kosten om de onroerende zaak in eigendom te krijgen (overdrachtsbelasting en/of akte van levering en BTW) zijn inbegrepen. Deze kosten zijn dan niet voor rekening van de koper.

Vrijesectorwoning:
Een woning waarvoor geen huisvestingsvergunning van de gemeente nodig is.

W

Waarborgsom:
Een bedrag dat gestort wordt door de koper als zekerheid dat de koper aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ):

De waardegrondslag van het huis die door de gemeente wordt bepaald. Op basis van deze grondslag worden het eigenwoningforfait en de onroerende zaak belasting en andere gemeentelijke heffingen zoals rioolrecht berekend.

Woonbond
De Nederlandse: landelijke vereniging van huurders en woningzoekenden.

Z

Zoekopdracht:
Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis, waarvoor de makelaar courtage mag rekenen.

Meer over