Gender-reeks

'We kunnen heel tevreden zijn over wat er in de afgelopen vijfentwintig jaar losjes samengevat onder de noemer ''tweede feministische golf'' aan emancipatie voor vrouwen is bereikt, al is dat wat mij betreft nog niet genoeg....

Dit schrijft Anja Meulenbelt in haar inleiding van Chodorow en verder - Over de psychopolitiek van sekse (Van Gennep; ¿ 39,90), een van de vijf boeken die zijn verschenen in het kader van een door Meulenbelt en uitgeverij Van Gennep begonnen nieuwe reeks, die officieel wordt gesierd met de benaming 'Gender-Psychologie-Hulpverlening', maar voor het gemak kan worden aangeduid als de Gender-reeks.

Het woord gender is natuurlijk erbarmelijk, dat erkent Meulenbelt zelf ook, maar helaas is er nog geen 'elegante vertaling' voorhanden. Het begrip is afkomstig uit de hoek van de vrouwenstudies en betekent volgens het woordenboek gewoon 'geslacht', mannelijk of vrouwelijk. Maar in deze context is de betekenis wijder. Meulenbelt: 'Gender is een omvattende term voor sekseverhoudingen, voor cultureel bepaalde invullingen van ''vrouwelijkheid'' en ''mannelijkheid'', voor de relatie en de wisselwerking daartussen, maar ook voor door sekse ingekleurde politieke en maatschappelijke verhoudingen.'

Meulenbelt nam het initiatief tot de reeks om een einde te maken aan het door haar geconstateerde misverstand en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Ze werkt al meer dan twintig jaar op het terrein van de vrouwenhulpverlening en weet met welk materiaal daar wordt gewerkt.

Met de reeks wil zij laten zien dat het bij de 'seksespecifieke hulpverlening' om meer gaat dan alleen om hulp aan vrouwen. 'We willen de volle breedte van het terrein laten zien', zegt zij ter toelichting. 'Het gaat niet alleen om vrouwenhulpverlening, alsof er alleen iets is met vrouwen.'

De eerste vijf delen in de serie laten die breedte duidelijk zien. Meulenbelt tekende zelf voor Chodorow en verder, een uitwerking van een lezingencyclus die zij heeft gegeven over de theorieën van de Amerikaanse Nancy Chodorow over het ontstaan en vóórkomen van sekseverschillen.

De Utrechtse psycholoog Vincent Duindam gaat in Zorgende vaders - Over mannen en ouderschap, zorg, werk en hulpverlening (¿ 29,90) uitvoerig in op nieuwe ontwikkelingen rond de vaderrol. Hij baseerde het boek op een onderzoek onder 182 vaders die zorgen thuis en betaalde arbeid combineren.

In Electra versus Oedipus - Psychoanalytische visies op de moeder-dochter relatie (¿ 39,90) behandelt de psychoanalytica H.C. Halberstadt-Freud het erfgoed van de Weense psychiater Sigmund Freud in relatie tot psychische problemen waarmee vrouwen worden geconfronteerd.

De therapeute Helmi Goudswaard bundelde in Vrouwengroepen - Kortdurende groepstherapie (¿ 49,90) een aantal beschouwingen en praktijkvoorbeelden over de vrouwengroep als therapeutisch midden in de hulpverlening.

De Gender-dialoog - Passie, macht, subjectiviteit en therapie (¿ 52,90) is de titel van een bundel artikelen van de Amerikaanse gezinstherapeute en psychoanalytica Virginia Goldner.

De reeks is in eerste instantie gericht op hulpverleners die met dit type problemen te maken hebben, vertelt Meulenbelt, maar de boeken laten zich ook goed lezen door iedereen die belangstelling heeft voor sekseverhoudingen en maatschappelijke vraagstukken. Op stapel staan delen over onder meer mannelijkheid, geweld in gezinsrelaties, de dilemma's in vrouwenlevens, en transculturele hulpverlening.

Han van Gessel

Meer over