CommentaarCarlijne Vos

Kijk met een economische bril naar migratie en stem vraag en aanbod op elkaar af

Migranten en vluchtelingen zouden een veel grotere economische bijdrage kunnen leveren wanneer belemmeringen in integratie worden weggenomen.

Immigratie kost de Nederlandse staat geld omdat migranten en vluchtelingen een evenredig groot beroep doen op uitkeringen. Dat gegeven vraagt om politieke afwegingen, zo is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het wetenschappelijke bureau van Forum van Democratie (FvD). Op het Binnenhof bleef het echter oorverdovend stil; buiten de anti-migratiepartijen FvD en PVV wil kennelijk niemand zijn vingers branden aan het politiek gevoelige dossier migratie.

Toch zou het zinnig zijn als dit politieke taboe wordt doorbroken. Politieke keuzes moeten namelijk wél worden gemaakt, om draagvlak voor migratie en vluchtelingenopvang te behouden, en ook om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden. Een niet-politiek gedreven kosten-baten-analyse hoeft niet automatisch te leiden tot een - rechts - pleidooi voor minder migratie, maar kan leiden tot pragmatischer migratie- en vluchtelingenbeleid.

Het is om te beginnen belangrijk om onderscheid te maken tussen migratie en vluchtelingenopvang. In het verhitte maatschappelijke debat lopen die twee volledig door elkaar, hetgeen vreemdelingenangst aanwakkert en effectief beleid in de weg staat. De opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden en conflicthaarden geschiedt vanuit humanitair oogpunt en is dus primair geen economische maar een politieke keuze.

Vluchtelingen zouden echter wel een grotere economische bijdrage kunnen leveren wanneer de belemmeringen voor integratie worden weggenomen. Opgeleide asielzoekers worden op talloze fronten gefrustreerd in hun toetreding tot de arbeidsmarkt omdat hun diploma’s niet worden erkend, onmogelijke taal- en inburgeringeisen worden gesteld of omdat ze anderszins in een nutteloze wachtstand zijn gezet waarin ze niet kunnen beginnen aan scholing, het zoeken naar een baan of het starten van een bedrijf.

Wat betreft migratie: tegenwoordig komt het leeuwendeel naar Nederland in het kader van gezinsvorming of op uitnodiging van bedrijven. Laaggeschoolde arbeiders vormen een minderheid en vervullen meestal slecht betaalde baantjes aan de onderkant van de arbeidsmarkt waar Nederlanders geen zin in hebben. Door de vergrijzing zullen de komende jaren in veel meer sectoren arbeidskrachten nodig zijn.

Wanneer migratie met een economische bril wordt bekeken is het dus vooral zaak om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen: beter gebruik maken van het menselijk kapitaal van de aanwezige statushouders en arbeidsmigratie gericht sturen in plaats van over te laten aan mensensmokkelaars.

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.

Meer over