CommentaarHaga Lyceum

Advies voor kabinet en kamer rondom situatie Haga: gelijke monniken, gelijke kappen

De strafexpeditie tegen het Haga Lyceum is op dood spoor beland.

Dat het Amsterdamse Haga Lyceum de aandacht trok van kabinet en Kamer, mag niemand verbazen. Als zich signalen opstapelen van belangenverstrengeling, ongerechtvaardigde verrijking met ­onderwijsgeld en, niet in de laatste plaats, contacten met mensen die er anti-democratische denkbeelden op nahouden, is alarm gerechtvaardigd. Zeker omdat de geheime dienst AIVD die signalen bevestigde.

Het politieke probleem is nu dat er van de beschuldigingen te weinig resteert. De inspectie concludeerde al dat het Haga-onderwijs niet in strijd is met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. De onderwijskwaliteit is in orde en er worden geen dingen gepredikt die de integratie in de weg staan. De toezichthouder op de inlichtingendiensten kwam daar overheen met de vaststelling dat de AIVD in z’n rapportages uit de bocht was gevlogen: de vaststelling dat op het Haga salafistisch, anti-democratisch en desintegrerend onderwijs werd gegeven, was niet op voldoende feiten gestoeld.

Deze week voltooide de Amsterdamse rechtbank de deconfiture van de aanklacht met de vaststelling dat er ook onvoldoende grond is om het bestuur weg te sturen, zoals minister Slob trachtte te doen. De bewindsman kreeg een tik op de vingers omdat hij de school wilde pakken op haar omgang met de ‘burgerschapsvorming’.

De rechters wijzen erop dat de Kamer bij de invoering van die burgerschapsopdracht in 2006 stelde dat deze niet ten koste mocht gaan van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. Scholen moesten grote vrijheid behouden in hun kijk op de samenleving, ook op verzoek van de christelijke scholen uit Slobs eigen achterban. Dat hij nu toch via die weg in hoger beroep blijft proberen het Haga de voet dwars te zetten, wekt op z’n minst de schijn van ongelijke behandeling.

Voor kabinet en Kamer resteren nu grofweg twee opties. Ofwel de politiek verscherpt de greep op islamitische scholen zoals het Haga, maar neemt op de koop toe dat dit ook gevolgen heeft voor het toezicht op heel het bijzonder onderwijs. Gelijke monniken, gelijke kappen. Maar aangezien dat voor een meerderheid te ver gaat, is het zaak nu zo snel mogelijk een normale relatie op te bouwen met het Haga-bestuur, er via de inspectie op toe te zien dat het onderwijs er op peil blijft en deze heilloze rechtszaak verder te laten rusten.

Meer over